Huurcontract tussen particulieren

Geniet van je vakantie met een gerust hart. Yescapa voorziet een verhuurcontract dat zowel huurder als verhuurder beschermt!

Voordat je op weg gaat, moet je ervoor zorgen dat je het ondertekende huurovereenkomst in je bezit hebt. Het zal de huur veilig stellen doordat alle nodige informatie erin staat, alsmede een inventaris van de inrichting en uitrusting, zodat je in geval van een incident verzekerd bent.

Dit huurcontract zal worden doorgestuurd zodra de boeking is bevestigd en de vereiste documenten door ons team werden gevalideerd.

Het is op elk moment beschikbaar op je account.
Er is een pdf-versie beschikbaar die je kan afdrukken of een digitale versie op de mobiele app: spreek vóór de dag van vertrek af welke optie het beste bij jullie past en vul de het uitgifteformulier op de dag van vertrek in.

Klaar om te vertrekken?


Clauses du contrat de location de véhicule aménagé

En application des dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil, il est convenu que le propriétaire particulier donne en location à titre non professionnel au locataire le véhicule prévu lors de la réservation, moyennant la rémunération prévue et sous les charges et conditions ci-après stipulées. Lorsque les auto-entreprises et les agences de location exerçant la location à titre professionnelles sont assurées par une compagnie d’assurance partenaire de Yescapa, les charges et conditions ci-après stipulées sont appliquées. Toute modification apportée au contrat ou ses clauses révoque la capacité de médiation de Yescapa.

Het op dat moment gehuurde voertuig is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en privégebruik als recreatievoertuig. Yescapa kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik van het voertuig of voor schade die daaruit voortvloeit.

De bestuurder(s) van het op dat moment gehuurde voertuig verklaart/verklaren dat hij/zij in het bezit is/zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is om het gehuurde voertuig te besturen, overeenkomstig de kenmerken en de M.T.M. (Maximaal Toegelaten Massa) van het voertuig. Bestuurders moeten voldoen aan de leeftijds- en rijbewijsvoorwaarden volgens de afgesloten verzekering, zoals aangegeven op de pagina Verzekering camperverhuur. Het voertuig mag alleen worden bestuurd door de bestuurder(s) die in het huurcontract is/zijn vermeld.

De huurder is persoonlijk en contractueel aansprakelijk bij de ondertekening van de huurovereenkomst zoals beschreven in artikel 9.

De huurder mag het gehuurde voertuig niet afstaan, onderverhuren of uitlenen aan wie dan ook, om welke reden dan ook. Indien het voertuig echter moet worden hersteld, hebben de werknemers van een garage het recht het voertuig te behandelen, mits de eigenaar daarvan vooraf in kennis is gesteld en zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

De huurder bepaalt zijn kilometerpakket wanneer hij zijn huuraanvraag doet bij de verhuurder. Het kilometerpakket wordt in herinnering gebracht op het moment van de samenvatting van de aanvraag vóór de betaling en wordt vermeld op het huurcontract. De partijen aanvaarden dit contractueel bij de ondertekening van het contract en kunnen dit later niet meer betwisten.

De eigenaar heeft het recht een vergoeding te eisen indien het contractueel overeengekomen aantal kilometers is overschreden, volgens het eenheidstarief dat in de advertentie is vermeld en in het contract is weergegeven. Elke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder waarin een ander kilometerpakket wordt overeengekomen, moet schriftelijk op de huurovereenkomst worden vermeld.
In geval van overschrijding van het in het contract toegestane aantal kilometers, verbindt de huurder zich er uitdrukkelijk toe het verschil te betalen tegen het in het huurcontract vermelde tarief. Het bedrag moet, voor zover mogelijk, worden betaald bij het invullen van het teruggaveformulier.

Le locataire s'oblige à récupérer le véhicule à l'adresse fournie sur le détails de la réservation, sauf arrangement contraire établi d'un commun accord avec le propriétaire. Si le locataire sollicite un service de navette (du véhicule ou des voyageurs), le propriétaire est en droit d'exiger des frais additionnels pouvant s'élever au montant équivalent aux frais engagés par le propriétaire sur présentation de justificatifs ou à 50€ aller-retour à défaut de justificatifs.

De huurder wordt pas van zijn contractuele aansprakelijkheid ontheven bij de teruggeven van het voertuig, de bijgevoegde documenten en de sleutels aan de eigenaar op voorwaarde dat:

 • geen boete voor een overtreding tijdens de huurperiode wordt ontvangen door de verhuurder;
 • geen tolgelden of dergelijke op de datum van de verhuur worden ontvangen door de eigenaar;
 • er is geen schade aan de buitenkant en/of binnenkant geconstateerd en genoteerd op het teruggaveformulier.

In het andere geval blijft de huurder jegens de verhuurder gebonden en moet hij de bepalingen van het contract naleven totdat de oplossing voor het incident of het (de) probleem(en) is verklaard.
In geval van ontvangst van een boete voor een overtreding tijdens de huurperiode, is de huurder verplicht deze te betalen op vertoon van de boete.
In het geval dat de eigenaar een tol of dergelijke ontvangt dat tijdens de huurperiode is geleend, zal de eigenaar het bewijs van deze passages moeten overleggen en zal Yescapa de onmiddellijke betaling van deze bedragen van de huurder eisen. De huurder is verplicht deze op eerste verzoek te betalen. Indien mogelijk kan de bankkkaart die gebruikt werd bij de betaling van de huur gebruikt worden voor de terugvordering van de gelden.
Indien de huurder het interieur en/of de buitenkant van het voertuig beschadigt, blijft zijn aansprakelijkheid bestaan en moet hij het bedrag van de herstellingen of het bedrag van het toegepaste eigen risico betalen.
Het voertuig en alle toebehoren die ter beschikking werden gesteld aan de huurder, moeten in dezelfde staat worden teruggegeven zoals die werden ontvangen bij het begin van de huur. Un devis des réparations devra être sollicité par le propriétaire dans le garage de son choix. Si le montant des réparations est jugé trop élevé par Yescapa, le propriétaire s'oblige à effectuer dans les délais impartis par Yescapa un second devis dans un autre garage. Le second devis ne pourra être sollicité dans un garage où le propriétaire ou tout membre de sa famille est salarié ou gérant.
Het verlies of de beschadiging, zelfs gedeeltelijk, van het voertuig of de accessoires verplicht de huurder financieel tot betaling van het totale bedrag van de reparaties, tegen neerlegging van een offerte of een factuur (afhankelijk van het type reparatie), zodra zijn verantwoordelijkheid wordt genomen volgens het teruggaveformulier of elk ander relevant element (aanrijdingsformulier, ooggetuige, benadeelde derde partij). Indien de waarborgsom in het kader van de verhuur door Yescapa wordt beheerd, machtigt de huurder Yescapa om het bedrag van de verschuldigde bedragen in te houden, volgens de modaliteiten die in artikel 11 zijn uiteengezet.
La restitution du véhicule loué doit être effectuée dans un endroit très bien éclairé afin de réaliser un état des lieux de retour en bonnes conditions.

L’ensemble des parties et surfaces du véhicule doivent être examinées, y compris les parties hautes du véhicule. Cette restitution doit être effectuée par les mêmes personnes qu’à l’état des lieux de départ. Le propriétaire peut confier la gestion de l'état des lieux à un tiers, à condition qu'il s'agisse de la même personne au départ et au retour de la location. Dans ces conditions, le propriétaire est dans l'obligation d'informer le locataire avant le jour du départ. Dans le cas où l'état des lieux de sortie n'est pas réalisé par la même personne que l'état des lieux d'entrée, les dommages signalés sur l'état des lieux de retour ne pourront être étudiés par notre équipe et le propriétaire devra immédiatement restituer le dépôt de garantie s'il en a la gestion. Des exceptions seront tolérées en cas d'absence de la personne en charge de l'état des lieux de retour pour un cas de force majeure et avec le consentement préalable écrit du locataire. Dans ce type de cas une étude des dommages pourra être menée par Yescapa avec les moyens à sa disposition.

Vertraging door een van de partijen

Standaard is de ophaaltijd ingesteld op 9u00 voor een vertrek in de ochtend en op 14u00 voor een vertrek in de namiddag. Het tijdstip van teruggave van het voertuig is standaard vastgelegd op 12u00 voor een teruggave in de ochtend en op 20u00 voor een hele dag verhuur. Deze tijden worden bij wijze van indicatie gegeven en zijn van toepassing tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen. Elke vertraging van meer dan twee (2) uur door de eigenaar of de huurder bij het ophalen of terugbrengen van het voertuig zal worden aangerekend volgens het volgende principe: tussen 2 uur en 6 uur vertraging heeft de benadeelde partij het recht om een betaling van 10 euro per uur vertraging te eisen. Bij meer dan 6 uur vertraging kan de benadeelde het bedrag eisen dat overeenkomt met één dag huur, vermeerderd met honderd procent (100%), d.w.z. twee dagen huur. Deze vordering geschiedt rechtstreeks tussen de huurder en de eigenaar met betaling van de verschuldigde bedragen via de tussen hen overeengekomen betaalwijze.

Au delà de 2h de retard de la part du propriétaire, le locataire est en droit de demander l'annulation de la location et de recevoir un remboursement de 100% de la location ou d'utiliser la somme pour louer un autre véhicule. Dans une telle situation, le propriétaire encours la suspension de son annonce et une pénalité de 150€ au profit de Yescapa à titre compensatoire pour la perte de qualité du service. Ces sanctions ne sont pas appliquées dés lors que l'origine du retard est lié à un cas de force majeure avéré.

Het totale huurbedrag wordt vooraf betaald via het Yescapa platform en de vergoeding voor de eigenaar wordt betaald na afloop van de eerste huurdag. Voor alle eventuele optionele accessoires waarvoor de eigenaar kosten in rekening wil brengen, zal hij de huurder vooraf moeten informeren en een overeenkomst moeten sluiten over het bedrag dat persoonlijk voor vertrek moet worden betaald.

De eigenaar moet, in hoeverre het mogelijk is, het voertuig voorzien van een voor 100 procent (100%) volle brandstoftank. Evenzo moet de huurder het voertuig terugbrengen met een honderd procent (100%) gevulde brandstoftank. In het andere geval moet de huurder het voertuig terugbrengen met hetzelfde brandstofpeil als toen hij het voertuig ophaalde.

Bovendien verbindt de eigenaar zich ertoe te zorgen voor voldoende gas voor de reis, motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof en, indien nodig, producten voor het gebruik van de cassette, water in de schoonwatertank en AdBlue, die verbruiksgoederen zijn die in de huurprijs zijn inbegrepen. Als deze voorwerpen ontbreken op de dag van vertrek of verbruikt zijn tijdens de huurperiode, moet de huurder deze aanschaffen en de eigenaar zal verplicht zijn de huurder direct terug te betalen in contanten of per bankoverschrijving op vertoon van het betalingsbewijs.

En cas de panne survenant au cours de la période de location du véhicule, le locataire devra impérativement prévenir le propriétaire. Il est de sa responsabilité de suivre les indications données sur la procédure en cas d'incident indiquée sur l'attestation d'assurance. L'assistance routière ne saurait intervenir que lorsque le véhicule n'est pas en état de circuler en toute sécurité. Si tel est le cas, le locataire devra avoir recours à l'assistance en suivant les instructions de la procédure en cas de panne ou d'incident. Si la panne concerne un équipement et n'empêche pas la circulation en toute sécurité, le locataire s'oblige à suivre les instructions du propriétaire et se rendre dans un garage si cela est sollicité. Dans le cas où la panne requiert des réparations ou changements de pièces pouvant être nécessaires pour que le véhicule soit de nouveau opérationnel, un accord écrit sous la forme de l'envoi d'un message électronique par courrier électronique (« e-mail ») ou par mini message téléphonique écrit (« SMS ») du propriétaire devra être impérativement obtenu par le locataire avant d'autoriser le garage à intervenir sur le véhicule. Dans le cas où le propriétaire donne son accord pour effectuer les réparations, le locataire pourra donner l’ordre de réparation aux professionnels. La facture pourra alors être payée par le locataire afin de poursuivre la location. Le montant des réparations restera à charge du locataire ou du propriétaire en fonction de l'origine de l'incident; les coûts pourront être répartis à 50/50 en cas d'absence de preuve quant à l'origine de la panne. Les pannes dites mécaniques hors batteries cellule sont le plus souvent le résultat de l’usure normale ou d’une vétusté du véhicule. Le tableau des pannes indique la responsabilité de chaque parti, selon la pièce qui a subi la panne.

Pannes Responsabilités
Huurder 50/50 Eigenaar
Mécanique
Casse moteur, injecteur(s), batterie X
Casse moteur totale X
Courroie de distribution X
Courroie d’accessoires X
Joint de culasse X
Surchauffe moteur (- de 30 ans) X
Surchauffe moteur (+ de 30 ans) X
Surchauffe moteur (+ de 30 ans) : si aiguille de chauffage moteur ignorée X
Erreur carburant de la part du locataire : toutes pièces concernées par cette erreur X
Embrayage et/ou boite de vitesse X
Turbo X
Vanne EGR / Filtre à particule X
Alternateur X
Pièces mécaniques “autres” (durites, cartes électroniques, pièces autres …)
➡️ soumis à vérification de l’équipe Yescapa.
X
Fuite de liquides (frein, refroidissement, direction assistée, carburant) X
Freins : Mâchoire de frein bloquée / Freins qui lâchent / disques de frein / Voyant freins X
Freins brûlés (ou bleus) X
Direction X
Amortisseurs X
Éclatement de pneu(s) - (hors crevaison) X
Fermeture centralisée, moteur lève-vitre, moteur de rabattement des rétroviseurs, moteur d’essuie-glace X
Batterie cellule
Batterie cellule : Plomb ou Gel : - 2 ans X
Batterie cellule : Plomb ou Gel : + 2 ans X
Batterie cellule : Lithium : - 5 ans X
Batterie cellule : Lithium : + 5 ans X
Cellule / Accessoires
Transformateur électrique X
Pompe à eau X
Système de réfrigération X
Panne accessoires électroniques / électroménagers (hors accident) X
Moteur du lit (hors accident) X
Chaudière / système de chauffe eau / chauffage X

Dans le cas d'un incident ou d'une panne mécanique immobilisant le véhicule, le locataire pourra laisser le véhicule dans le garage mécanique désigné par l’assistance de l’assurance. L'assisteur informera le locataire sur la suite de la procédure en fonction de la situation en cours. Dans un souci d’attribution des responsabilités, le locataire devra attendre le dépannage de l’assistance afin de réaliser un état des lieux avec le dépanneur. Il devra également prendre toutes les photos nécessaires (intérieur, extérieur et tableau de bord voyants allumés) permettant de prouver l’état du véhicule avant son enlèvement. Dans le cas d’un rapatriement par l’assistance, le locataire devra assumer le montant de la différence de carburant manquant par rapport à l’état des lieux de départ. Si le propriétaire refuse la réparation ou que la panne mécanique immobilise le véhicule dans un délai supérieur à celui prévu par l’assistance applicable, il appartiendra alors au propriétaire d'aller récupérer son véhicule dans le garage ayant procédé aux réparations nécessaires. En fonction de l’assureur, le coût de transport de son domicile vers ledit garage pourra être pris en charge, selon les conditions définies dans le contrat de l’assistance applicable.

Indien de immobilisatie het gevolg is van een door de huurder veroorzaakt verkeerd gebruik of ongeval, zal de eigenaar de kosten van de "terugreis" naar zijn woning kunnen inhouden op de door de huurder gegeven waarborgsom. Indien de oorzaak van de immobilisatie toeval is of niet kan worden vastgesteld, zullen de kosten van terugkeer naar de eigenaar door deze in gelijke delen worden gedragen, dat wil zeggen 50% voor elke partij bij de overeenkomst. De huurwaarborg kan worden gebruikt om een dergelijke maatregel toe te passen. Indien de immobilisatie van het voertuig het gevolg is van normale slijtage of nalatigheid in verband met het normale onderhoud dat onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar valt, zal de eigenaar verantwoordelijk zijn voor de volledige terugreis als onderdeel van het herstel van het voertuig. Wat de afstand van de repatriëring van het voertuig betreft, moeten alle te bezoeken landen op het huurcontract worden vermeld of onderdeel uitmaken van een schriftelijke overeenkomst met de eigenaar. Bij gebreke daarvan wordt de huurder het volledige bedrag van de terugreis toegewezen.

Indien het mechanisch incident het gevolg is van verkeerd gebruik door de huurder, een derde of een vast voorwerp en de huurder verantwoordelijk wordt bevonden, zal de huurder alle herstellingen moeten betalen en zal hij geen recht hebben op enige terugbetaling in verhouding tot de niet-gebruikte dagen. Verzekering en servicekosten worden niet terugbetaald.

Si l’incident mécanique provient d’une usure normale et régulière de la mécanique ou d’un mauvais entretien du véhicule, le propriétaire sera alors tenu responsable et devra assumer le montant des réparations. Si le locataire a avancé ce montant, le propriétaire a l'obligation de le rembourser sur présentation des factures correspondantes. Le locataire s'oblige à ce que lesdites réparations soient effectuées exclusivement par un garage compétent habilité à réaliser les réparations. Il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que le ou les incidents mécaniques survenus résultent d'une usure normale et régulière de la mécanique ou d'un mauvais entretien du véhicule par le propriétaire. Un diagnostic d'un garage compétent pourra être sollicité.

Indien het onmogelijk is de verantwoordelijkheid voor het incident vast te stellen, wordt overeengekomen dat de eigenaar en de huurder de verantwoordelijkheid en de kosten van de reparaties op zich nemen op een 50/50 basis.

De eigenaar verbindt zich ertoe een voertuig ter beschikking te stellen dat perfect werkt, rijdt en netjes is, na controle van de bandenslijtage en de bandenspanning, met een volle brandstoftank, een gaspeil voldoende voor de huurperiode, reiniging van de toiletcassette, lediging van vuilwatertank,gereinigd interieur en exterieur en ontsmet volgens de procedure aangegeven in de huurovereenkomst. De inontvangstneming van het voertuig door de huurder houdt in, behalve in het geval van een schriftelijke vermelding op het huurcontract, dat de huurder de perfecte staat van werking, het rijgedrag en de netheid van het voertuig valideert.

Beide partijen moeten het huurcontract invullen (papier of digitaal). Het uitgifte- en innameformulier moet verplicht worden opgemaakt op de dag van vertrek en de dag van terugkeer. Het is aan de partijen om overeen te komen over de taal van de opmerkingen op het digitale huurcontract of, indien twee papieren huurcontracten worden ingevuld, dat de op beide exemplaren geschreven commentaar overeenstemt, ongeacht de taal van het contract. De eigenaar verbindt zich ertoe alle belangrijke elementen van het voertuig te controleren, zoals de verwarming, het warm water, de waterpomp, de koelkast, de oven, de kookplaten (niet-exhaustieve lijst), zowel bij het invullen van het uitgifteformulier bij vertrek als bij het invullen van het innameformulier bij de teruggave van het voertuig in aanwezigheid van de huurder. De eigenaar moet op het huurcontract de vervaldatum van de gasleidingen noteren indien het voertuig daarmee is uitgerust.

De eigenaar verbindt zich ertoe om met zijn voertuig te rijden en enkele manoeuvres uit te voeren in aanwezigheid van de huurder om elke mogelijke anomalie (verdacht geluid, defect, ...) op te sporen, de dag van vertrek en de dag van terugkeer van het voertuig.

De eigenaar verbindt zich ertoe zijn voertuig in de best mogelijke staat van netheid te verhuren. In het geval dat de huurder het niet eens is met de staat van netheid van het voertuig, dan is het noodzakelijk om dit aan te geven op het uitgifteformulier bij vertrek, in het daarvoor bestemde vak. Het is dan aangeraden dat de eigenaar de nodige tijd neemt om de toestand van zijn voertuig te verbeteren. Indien, na deze reiniging of het voorstel hiervan, de huurder opnieuw het ter beschikking gestelde voertuig weigert, kan de reden van onvodoelde netheid van het voertuig niet worden gebruikt door de huurder om de huur te annuleren en zal er geen terugbetaling mogelijk zijn aan de huurder, de eigenaar zal zijn vergoeding ontvangen zoals oorspronkelijk gepland. Indien de eigenaar het voertuig niet wenst te reinigen en de huurder weigert het voertuig in ontvangst te nemen, is het aan de huurder om het bewijs te leveren van de non-conformiteit van de staat van netheid (foto's, video's, ...): deze moeten zo snel mogelijk per e-mail naar Yescapa worden gestuurd. De huurder dient de huur onmiddellijk op te zeggen via zijn Yescapa-account voor het laatste uur van de eerste huurdag (theoretische vertrekdag). In het geval dat Yescapa van mening is dat het voertuig niet in een optimale staat van netheid was, behoudt het platform zich het recht voor om aan de eigenaar een volledige terugbetaling te vragen.

De eigenaar verbindt zich ertoe alle herstellingen aan het voertuig te betalen die niet het gevolg zijn van een fout van de huurder en die voortvloeien uit een normaal gebruik van het voertuig. In geval van vooruitbetaling van de reparatiekosten door de huurder, verbindt de eigenaar zich ertoe deze terug te betalen tegen voorlegging van bewijsstukken, waarvoor de eigenaar vooraf en uitdrukkelijk zijn toestemming aan de huurder zal hebben gegeven om over te gaan tot de werkzaamheden die strikt noodzakelijk en vereist zijn voor de situatie. Deze verzoeken en toestemmingen moeten schriftelijk worden gedaan in de vorm van een elektronisch bericht via e-mail of via sms.

En cas de panne ou casse d’un équipement du véhicule résultant d’une usure de l'élément et étant étranger à une mauvaise utilisation du locataire, le propriétaire sera tenu de verser un dédommagement proportionnel au préjudice causé durant la location en déduction de sa rémunération.

 • Vitale uitrusting (koelkast, airconditioning, verwarming, waterpomp, beddengoed, dakramen)
  1 dag huur voor boekingen van 6 dagen of minder, 2 dagen huur voor boekinen tussen 7 en 10 dagen, 3 dagen huur voor boekingen van 11 dagen of langer. Dans le cas de dysfonctionnement de plusieurs équipements durant la location, ces pénalités peuvent se cumuler entre elles mais la totalité ne pourra excéder plus de 50% du montant de la rémunération propriétaire. Le versement de la-dite pénalité engage la responsabilité pleine et entière du propriétaire envers le locataire, Yescapa ne saurait prendre en charge le versement de ce montant.

 • Bijkomende uitrusting (tafel, zonneluifel, autoradio, televisie, vaatwerk)
  1/2 dag huur voor boekingen van 6 dagen of korter, 1 dag huur voor boekingen tussen 7 en 10 dagen, 1,5 dag huur voor boekingen van 11 dagen of langer. Dans le cas de dysfonctionnement de plusieurs équipements durant la location, ces pénalités peuvent se cumuler entre elles mais la totalité ne pourra excéder plus de 50% du montant de la rémunération propriétaire. Le versement de la-dite pénalité engage la responsabilité pleine et entière du propriétaire envers le locataire, Yescapa ne saurait prendre en charge le versement de ce montant.

En cas de panne mécanique durant la location où la responsabilité du locataire est exclue et que le véhicule peut-être réparé et poursuivre la location, le propriétaire sera tenu de verser un dédommagement proportionnel au préjudice causé calculé sur le barème d'un équipement vital comme mentionné précédemment.

En cas de dommage(s) notifié(s) sur l'état des lieux de retour n'ayant pas été relevé(s) à l'état des lieux de départ, le propriétaire doit conserver la totalité du dépôt de garantie lorsque celui-ci est géré par ses soins et l'indiquer dans le contrat de location à l'endroit prévu à cet effet. Le dépôt de garantie est conservé par le propriétaire durant l'étude de dossier et pourra être conservé de façon définitive, totalement ou partiellement, si l'arbitrage communiqué par écrit par Yescapa indique une responsabilité totale ou partielle du locataire. Le détail du montant à conserver et/ou à restituer est indiqué par Yescapa ainsi que les délais à respecter. Une résolution à l'amiable est vivement encouragée, mais en l'absence d'accord entre les parties, le propriétaire et le locataire doivent déclarer le(s) dommage(s) via le formulaire disponible dans le Compte utilisateur dans les 24h qui suivent la fin de la location. Dans le cas où le véhicule serait sinistré avant la location, le propriétaire est obligé d’en informer le locataire suivant afin de convenir d’un éventuel arrangement financier ou en nature.

De eigenaar is verplicht de staat van de banden te controleren. Het is noodzakelijk ze om de 5 (vijf) jaar te vervangen. Yescapa vraagt eigenaren om foto's te nemen van elke band van het voertuig voor de eerste huur van het jaar. Bij elk incident zal de huurder de beschadigde band moeten bewaren en/of een foto van de band moeten maken en in het bijzonder de viercijferige code van de DOT (leeftijd van de band).

In geval van een lekke band: de huurder is aansprakelijk. Wanneer enkel de lekke band moet worden vervangen (in het geval dat de tweede band van dezelfde trein nog nieuw is), is 100% van de herstelkosten voor rekening van de huurder. In de meeste gevallen zullen echter beide banden op dezelfde as moeten worden vervangen; in dat geval zal 75% van de kosten van het vervangen van de banden (beschadigde band en tweede band op dezelfde as) aan de huurder in rekening worden gebracht. De resterende 25% zullen voor rekening van de eigenaar zijn.

Le changement de(s) pneu(s) devra être effectué dans le garage où a été remorqué le véhicule et choisi dans le catalogue en stock parmi les modèles équivalents et adaptés.

Dans le cas d'un éclatement d’un pneumatique : La survenance de l’éclatement d’un pneumatique sera réputée être conséquente à l’usure des pneumatiques et relèvera donc de la responsabilité du propriétaire sauf lorsque les circonstances de survenance impliquent un mauvais usage avéré par le locataire (par exemple suite à l’emprunt d’une route non goudronnée, à un choc contre un corps fixe, une pression non vérifiée, etc... la déclaration circonstanciée et le lieu de prise en charge par la dépanneuse faisant fois). Il est à noter que les parties s’engagent à vérifier et photographier les pneus au départ de la location.

In geval van onderbreking van de huurperiode ten gevolge van een defect aan het voertuig waarvoor de huurder niet verantwoordelijk kan worden gesteld, verbindt de eigenaar zich ertoe de huurder het bedrag terug te betalen dat overeenstemt met de niet-gebruikte dagen en niet-gebruikte kilometers. Deze terugbetaling geschiedt rechtstreeks tussen de partijen. De eigenaar is als enige verantwoordelijk voor deze terugbetaling. Bij gebreke van dergelijke terugbetaling kan de huurder gerechtelijke stappen ondernemen tegen de eigenaar.

Als de genoemde pech zich voordoet binnen de eerste 48 uur van de huurperiode, zal de eigenaar verplicht zijn de huur volledig terug te betalen. Yescapa behoudt zich het recht voor om de overdracht van de eigenaarsvergoeding uit te stellen in geval van een defect dat binnen de eerste 48 uur van de huur wordt gemeld, in afwachting van het verstrekken van informatie om de verantwoordelijkheid voor het defect te verifiëren.

Yescapa behoudt zich het recht voor om het onderhoudsboekje van het voertuig, een eerdere onderhouds- of vervangingsfactuur op te vragen in verband met de pech en/of een diagnose van een bevoegde garage indien dit nodig is om de verantwoordelijkheid voor de reparatie toe te wijzen.

Indien de verantwoordelijkheid voor de pech niet kan worden vastgesteld, is de eigenaar verplicht 50% van zijn vergoeding terug te betalen alsook de meerprijs voor het gekozen kilometerpakket op pro-rata basis.

Wat betreft de reiniging van het interieur, het exterieur en de toiletcassette van het voertuig, kan de huurder niet financieel aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitgevoerde reiniging ten gevolge van een onderbreking van de huur wanneer hij niet of slechts gedeeltelijk verantwoordelijk is.

En cas de problèmes d'étanchéité constatés dans le véhicule, la responsabilité sera réputée être celle du propriétaire. Celui-ci sera tenu de proposer un dédommagement proportionnel au préjudice causé calculé sur le barème d'un équipement vital endommagé comme mentionné précédemment afin de compenser l'expérience dégradée à partir du jour de signalement du manque d'étanchéité jusqu'à la fin de la location. Le locataire peut choisir de mettre fin à la location de façon anticipée pour ce motif et prétendre à un remboursement de la rémunération propriétaire au prorata des jours non consommés. Les parties prennent notes que les deux pénalités ne sont pas cumulables.

Lorsque le dépôt de garantie est géré par le propriétaire, celui-ci doit être conservé jusqu'à la restitution du véhicule afin de vérifier que d’éventuels dommages non consécutifs à la panne n'ont pas eu lieu. En cas de dommage, le propriétaire s'oblige à les déclarer dans les 24h qui suivent la réception du véhicule en fournissant des photos de l'état des lieux d'entrée, le contrat aller signé et les photos des dommages et du tableau de bord allumé. A noter que le dépôt de garantie ne saurait être utilisé pour régler des frais liés aux déplacements du propriétaire pour effectuer des devis ou des réparations sur le véhicule. Le dépôt de garantie ne peut pas être utilisé pour compléter un combustible manquant suite à une intérruption de location où la responsabilité du locataire est exclue.

De huurder is verplicht het verzekeringscertificaat af te drukken en te lezen vóór aanvang van de huur. Het huurcontract moet worden ondertekend op de dag van vertrek in aanwezigheid van beide partijen, hetzij via de mobiele app van de eigenaar, hetzij op papier beschikbaar op het profiel van de huurder en de eigenaar. Wat het papieren contract betreft, moeten de partijen, indien de eigenaar en de huurder de taal waarin het is opgesteld niet gemeenschappelijk hebben, de inhoud ervan begrijpen alvorens het te ondertekenen. Yescapa kan tijdens de openingsuren ondersteuning bieden bij het begrijpen van het contact tussen de partijen.

De huurder heeft het recht om de huur te weigeren indien de belangrijkste kenmerken van het voertuig niet overeenstemmen met de beschrijving van de advertentie op het Yescapa-platform. Het voertuig moet overeenkomen met de interieur- en exterieurfoto's die op de Yescapa-website worden voorgesteld. In geval van betwisting moet de huurder het bewijs leveren van de non-conformiteit van het voertuig (foto's, video's, enz.) De huurder moet de goede werking van het voertuig en van alle uitrusting verzekeren tijdens het uitgifteformulier op het moment van vertrek. Door het voertuig in bezit te nemen, begint de huurder met de huur en kan hij vervolgens geen aanspraak maken op een terugbetaling of een commerciële geste van Yescapa met betrekking tot de staat van het voertuig.

De huurder moet ervoor zorgen dat het voertuig op slot is bij het verlaten. Hij mag zijn persoonlijke bezittingen niet in het zicht achterlaten en moet alle nodige maatregelen nemen om diefstal te voorkomen. Noch de eigenaar, noch Yescapa kan verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de huurder en passagiers. In geval van poging tot inbraak of diefstal, en zonder dat er sprake is van een geïdentificeerde of identificeerbare derde, is alle schade ten gevolge van de inbraak of diefstal voor rekening van de huurder.

In geval van een ongeval en/of schade aan het voertuig (interieur en/of exterieur), verbindt de huurder zich ertoe de eigenaar en de maatschappij Yescapa onmiddellijk op de hoogte te brengen via telefoon en/of e-mail.

De huurder dient de eigenaar en Yescapa telefonisch en/of per e-mail op de hoogte te stellen van alle onderhouds- of herstellingswerken die aan het voertuig worden uitgevoerd. De factuur kan dan door de huurder worden betaald om de huur voort te zetten. Het bedrag van de herstelling blijft ten laste van de verantwoordelijke partij, afhankelijk van de oorsprong van het incident.

De in dit huurcontract aangewezen bestuurder(s) moet(en) verplicht houder zijn van een rijbewijs categorie B voor het besturen van een voertuig met een M.T.M. van 3,5 ton of minder. De bestuurders moeten verplicht de minimumleeftijd en het minimum aantal jaren in het bezit zijn van een rijbewijs respecteren, die worden vereist door de verzekering die op de verhuur van toepassing is of, bij gebreke daarvan, door de eigenaar in zijn advertentie worden geëist.

De huurder verbindt zich ertoe het voertuig zorgvuldig te onderhouden en dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen alsof het zijn eigen voertuig is en alle controles uit te voeren die in de huidige omstandigheden verplicht zijn. De huurder is verplicht het voertuig gedurende de gehele huurovereenkomst en zolang de huurder het voertuig heeft, het op een normale, constante en regelmatige wijze te onderhouden.

De huurder draagt alle kosten van herstellingen aan het voertuig die noodzakelijk zijn of draagt de toepasselijke verzekeringspremies, indien de schade het gevolg is van zijn persoonlijk handelen, van derden bij de huurovereenkomst of schade veroorzaakt door een niet-geïdentificeerde derde.

Le locataire s'engage à restituer le véhicule en parfait état de fonctionnement, de conduite, avec un réservoir de carburant plein, en ayant effectué le nettoyage de la cassette WC, la vidange des eaux sales. De telles conditions doivent être au moins similaires à celles dans lesquelles il a pris le véhicule en location. Bij het niet naleven van dergelijke retourvoorwaarden en behoudens een andersluidende vermelding op bladzijde 3 van het contract, heeft de eigenaar het recht boetes te eisen overeenkomstig de onderstaande tabel:

Nalatigheid Boete
Niet geledigde cassette (WC) 50 EUR
Geen volle schoonwatertank 5 EUR
Niet geledigde vuilwatertank 15 EUR
Buitenkant voertuig (vlekken/stof op de carrosserie, velgen, voorruit) niet schoongemaakt en niet in overeenstemming met de oorspronkelijke staat. 15 EUR
Netheid van het interieur (gebruikssporen in de keuken en badkamer, niet geveegde vloeren, aanwezigheid van afval) niet in overeenstemming met de oorspronkelijke staat. 40 EUR voor een campervan
80 EUR voor een buscamper of camper

Deze sancties kunnen worden gecumuleerd naargelang de staat waarin het voertuig zich bevindt in vergelijking met de staat van netheid die bij het uitgifteformulier is aangekondigd. Indien de huurder een door de eigenaar in zijn advertentie vastgestelde leefregel aan boord overtreedt, stelt hij zich bovendien bloot aan de volgende sancties:

Leefregels aan boord Boete
Verboden te roken aan boord 50 EUR
Huisdieren aan boord 50 EUR

Si toutefois l’état de saleté du véhicule requiert l’intervention d’un professionnel du nettoyage, cette prestation devra au préalable être approuvée par Yescapa sur présentation de photos prises lors de l'état des lieux de retour et en présence du locataire. Si la nécessité de la prestation est approuvée par Yescapa, celle-ci pourra être réalisée aux frais du locataire sur présentation d’une facture. Cette prestation ne pourra se cumuler à aucune des pénalités présentées précédemment. Si la nécessité d'une prestation n'est pas validée, alors le propriétaire devra se limiter aux pénalités de nettoyage indiquées dans cette clause. si les frais de ménage ne sont pas inclus et au forfait ménage s'il est inclus dans la réservation. Dans le cas où l’intervention d’un professionnel est validée par Yescapa et qu’un forfait ménage était inclus dans la réservation, la différence entre le forfait ménage et le coût de la prestation sera à l’entière charge du locataire.

Het (de) bedrag(en) moet(en) op de dag van teruggave van het voertuig rechtstreeks worden betaald aan de eigenaar, als onderhoudskosten van het voertuig die deze laatste eventueel persoonlijk moet maken. In geval van immobilisatie van het voertuig die de huurder verplicht de huur op te zeggen: indien de immobilisatie te wijten is aan een verkeerd gebruik of een ongeval veroorzaakt door de huurder, kan de eigenaar de schadevergoeding voor het niet-schoonmaken van het voertuig dat in de huurclausules voorzien zijn, inhouden van de waarborg die de huurder heeft overhandigd. Indien de oorzaak van de immobilisatie toeval is of niet kan worden vastgesteld, zal de eigenaar geen schadevergoeding voor het niet-schoonmaken van het voertuig kunnen inhouden. De waarborgsom die als onderdeel van de huur wordt gegeven, kan worden gebruikt om een dergelijke maatregel toe te passen. Indien de immobilisatie van het voertuig het gevolg is van normale slijtage of nalatigheid in verband met het normale onderhoud waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is, zal de eigenaar geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de reiniging van het interieur of de buitenkant, noch zal hij enig bedrag kunnen inhouden, aangezien de huurder na de immobilisatie niet in staat zal zijn de reiniging in optimale omstandigheden uit te voeren.

De huurder kan slechts van de huur afzien in het geval van deze beslissing door de pechhulp naar aanleiding van een defect aan het voertuig. Indien de huurder het voertuig om een andere reden verlaat, verliest de huurder automatisch het recht op terugbetaling van de waarborg, is hij financieel verantwoordelijk voor de repatriëring van het voertuig naar de woning van de eigenaar en voor alle schade die aan het voertuig wordt toegebracht tot de repatriëring van het voertuig naar de woning van de eigenaar.

Het gebruik van het voertuig is gedurende de gehele huurperiode alleen toegestaan in de landen die op het moment van de aanvraag werden aangegeven. Indien de huurder de door de eigenaar op zijn advertentie aangegeven beperkingen niet respecteert, is de huurder blootgesteld aan een financiële boete van vijftig (50) euro, die de eigenaar inhoudt van de waarborg. In geval van immobilisatie van het voertuig ten gevolge van pech of een incident in het buitenland met een voertuig waar reizen naar het buitenland niet mee werd toegestaan tenzij de eigenaar schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven om naar het buitenland te reizen, zal de huurder bijkomende kosten moeten betalen voor de repatriëring van het voertuig. Hetzelfde geldt indien het (de) bezochte land(en) niet werd (werden) opgegeven op het moment van de reserveringsaanvraag.

Het huurcontract is digitaal beschikbaar op de Yescapa-app van de eigenaar in zijn taal. Het papieren huurcontract is beschikbaar op de website van Yescapa in de taal die gekozen is voor het gebruik van de site. Let op: indien de huur in Portugal plaatsvindt, moet de huurder wettelijk verplicht een huurcontract in het Portugees bij hebben. Het uitgifte- en innameformulier moet op de dag van vertrek en de dag van terugkeer worden ingevuld.

In het geval dat het voertuig tijdens de huurperiode oppervlakkige schade van esthetische aard vertoont (zie onderstaande tabel), dient de eigenaar voorrang te geven aan een herstelling in plaats van vervanging van het voorwerp, dat aan de huurder in rekening zal worden gebracht. Onder oppervlakkige schade van esthetische aard wordt verstaan schade aan het interieur van het voertuig, die niet door de huurverzekering wordt gedekt, zoals de volgende:

Type beschadiging van het oppervlak Plaats van de schade
Onuitwisbare vlekken (koffie, olie, kauwgom, enz.) Stof (zitmeubelen, kussens, matrassen, gordijnen) of andere soorten oppervlakken
Kras, snee Alle soorten oppervlakken zoals deuren, scheidingswanden, kasten, vloeren, enz.
Barst, schilfering Delicate oppervlakken zoals gootsteen, gootsteenafdekking, wasbak, douche, lampen, tafel, enz.
Kleine bluts Scheidingswanden, deuren, kasten, deur- of kastgrepen/knoppen, enz.
Kleine brandplekken (sigaret, waterkoker, koffiezetapparaat, etc.) Tafel, werkblad, stoffen (kussens, zitting, matrassen), vloeren, enz.
Perforatie Vloeren (lino), stof (kussens, zetels, matrassen) en andere soorten oppervlakken.

Lorsque la réparation d’un dommage superficiel de nature esthétique est impossible, le locataire est tenu d'indemniser le propriétaire. Le montant de l’indemnisation sera déterminé en fonction de la taille du dommage et du prix d’origine de l’élément :

 • s’il s’agit d’un bien d’une valeur inférieure ou égal à 50 EUR : le locataire devra remplacer l’élément ou bien laisser une somme équivalente au prix d’un élément de remplacement, sur présentation d'une preuve d'achat.
 • s’il s’agit d’un bien d’une valeur supérieure à 50 EUR : Yescapa procèdera à un arbitrage entre les parties en fonction de critères tels que : la taille du dommage par rapport à la surface endommagée, la fonctionnalité du bien endommagé, la valeur initiale du bien endommagé. Ces critères sont non-exhaustifs et seront établis et communiqués par Yescapa en fonction de chaque dossier. Toute indemnité liée à un dommage jugé esthétique à charge du locataire ne pourra excéder 150€. Une fois l’arbitrage relatif au dommage esthétique prononcé, les parties s’obligent à respecter la décision ainsi que les délais communiqués.

Indien een esthetische schade een verborgen schade blijkt te zijn, d.w.z. dat men heeft geprobeerd om de schade te verbergen, dan wordt de huurder verantwoordelijk geacht en zal hij het bedrag van de herstelling moeten betalen.

De huurder mag geen wijzigingen of onomkeerbare interieur- of exterieuraanpassingen aan het voertuig aanbrengen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. De huurder moet de verschillende vloeistofpeilen in het voertuig verplicht controleren en bewaken: motorolie, water, vuilwater, stuurvloeistof, ruitensproeivloeistof en koelvloeistof. Indien nodig, moet de huurder betalen voor dat onderhoud.

De huurder moet de bandenspanning van het voertuig regelmatig controleren. Zodra dit nodig blijkt, moet hij de banden oppompen tot de spanning die is aangegeven in de door de fabrikant verstrekte handleiding voor gebruik en onderhoud van het voertuig. Dit document moet aan de huurder worden overhandigd bij het overdragen van het voertuig.

De huurder moet kleine onderdelen van het voertuig die tijdens de huurperiode werden gebruikt of beschadigd, vervangen. Dergelijke kleine onderdelen omvat ruitenwissers, toiletpapier of gloeilampen. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die door zijn eigen schuld, zijn eigen nalatigheid of die van derden tijdens de huurperiode van het voertuig wordt veroorzaakt. De huurder is als enige verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit het vullen van de brandstoftank met een foute brandstof, het per ongeluk vullen van de brandstoftank met water, of het vullen van de watertank met brandstof. Le locataire est dans l'obligation de conserver le ticket de caisse du dernier plein de carburant pour le présenter lors de l'état des lieux de sortie. En cas de présence d'un carburant non approprié dans le véhicule, le locataire doit présenter une preuve de dépôt du carburant correct lors du dernier plein. A défaut, le locataire sera réputé responsable et devra prendre en charge le nettoyage ainsi que les potentiels dommages consécutifs à l'erreur de carburant.

Voor alle verkeersovertredingen die tijdens de huurperiode door de politie worden vastgesteld, is de huurder strafrechtelijk aansprakelijk. Sancties (boetes, intrekking van punten, ...) zijn volledig ten laste van de huurder voor elke overtreding die wordt gerapporteerd tijdens de effectieve periode van het huurcontract met het gehuurde voertuig. Het bedrijf Yescapa behoudt zich het recht voor om de documenten (identiteitsbewijs en rijbewijs) door te geven aan de bevoegde autoriteiten voor de toewijzing van de boete aan de houder van het huurcontract die verantwoordelijk is voor de overtreding, na overlegging van het door de eigenaar ontvangen bewijs van de overtreding.

Voor elke schade aan de binnen- of buitenkant van het gehuurde voertuig kan een tweede schatting gevraagd worden aan de eigenaar om een vergelijking te maken indien Yescapa dit nodig acht, indien de staat van het voertuig het toelaat om het te verplaatsen naar een tweede garage.

Wanneer de raming van de herstelling lager is dan het eigen risico, kan een expertise van het voertuig niet worden opgelegd door de verzekering. Hetzelfde geldt voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt. In deze twee gevallen komt het bedrag van de herstellingen uitsluitend ten laste van de huurder, indien deze verantwoordelijk is, na overlegging van een offerte of een factuur.

In geval van schade aan een voertuig dat meer dan tien jaar oud is (en waarvan het beschadigde onderdeel in de afgelopen tien jaar niet is vervangen) zou echter een coëfficient vetusteit kunnen worden toegepast om de herstellingskosten te verdelen tussen de eigenaar van het voertuig en de verantwoordelijke huurder, op basis van het beginsel van waardevermindering van een goed ten gevolge van gebruik, ouderdom, slijtage of technische vooruitgang, teneinde een restwaarde te verkrijgen. Deze verdeling van het te betalen bedrag kan vanaf het elfde jaar tussen de eigenaar en de huurder worden toegepast, naar rato van 5% per bijkomend jaar, met een maximum van 50%, en alleen indien er geen expertise op het voertuig heeft plaatsgevonden. De werkuren en btw op de factuur zijn uitsluitend ten laste van de huurder.

Bovendien kan in geval van verergering van een schade (d.w.z. wanneer het beschadigde onderdeel reeds een zichtbare schade had en is aangeduid op het uitgifteformulier) dat verplicht vervangen moet worden omdat een reparatie niet mogelijk is, geen expertise van het voertuig worden uitgevoerd indien het voertuig vóór de huur te grote schade vertoonde. Bij gebrek aan expertise van het voertuig behoudt Yescapa zich het recht voor om een verdeling van het te betalen bedrag tussen de eigenaar en de huurder te bestuderen, volgens het belang van de initiële schade, tot een maximum van 50% tussen de eigenaar en de huurder. In geval van onvoldoende elementen (foto, video) om de initiële slijtage in te schatten, zal het vervangingsbedrag exclusief ten laste van de huurder zijn.

Bij elke beschadiging zal de voorkeur worden gegeven aan de herstelling van het beschadigde element boven vervanging. Indien het (de) beschadigde element(en) echter onherstelbaar is (zijn), zal (zullen) deze moeten worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Ceci est le cas même lorsque le dégât concerne une pièce ou un élément isolé qui ne peut-être ni réparée ni changée. Si une casse mineure entraîne l'inutilisabilité d'un équipement, l'équipement devra être entièrement remplacé. Le coût de remplacement est à la charge exclusive de la partie responsable excepté lorsque l'élément cassé est âgé de plus de 10 ans. Dans ce cas, un principe de vétusté s'applique à partir de la onzième année, à hauteur de 5% par année supplémentaire et pouvant atteindre un maximum de 50% de répartition des coûts entre le propriétaire et le locataire. La main d'œuvre et la TVA restent à la charge exclusive du locataire.

In geval van een onderbreking van de huur ten gevolge van een defect of een incident waarbij de verantwoordelijkheid van de huurder in het geding is of nog moet worden vastgesteld, zal de huurder geen aanspraak kunnen maken op terugbetaling van de huurprijs. Bovendien, indien de huurder een vervangwagen wenst om zijn reis voort te zetten, blijft de nieuwe huur ten zijne laste, evenals elk bedrag dat uit deze nieuwe huur voortvloeit, zoals de waarborg.

Les sommes consécutives au trajet de rapatriement du véhicule et non prises en charge par l'assurance pourront être réclamées au locataire ou retenues du dépôt de garantie sous présentation de preuve de paiement par le propriétaire. Dans le cas où le propriétaire doit se déplacer pour rapatrier le véhicule, les frais liés au trajet du retour du véhicule restent à charge du locataire lorsqu'il est responsable de l'origine de l'immobilisation du véhicule.

De huur wordt uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften. De partijen verbinden zich ertoe een zo gedetailleerd mogelijke inventaris op te stellen van de inboedel, met een overzicht van het voertuig op het begin van de huur en op het ogenblik dat het wordt teruggegeven. Het uitgifte- en innameformulier van het huurcontract bij ophalen en terugbrengen van het voertuig wordt door de partijen gezamenlijk opgemaakt en heeft dezelfde bewijskracht, waarbij de bewijslast berust bij de partij die de juistheid van de inventaris van de inboedel betwist.

De huurder neemt het voertuig in de staat waarin het zich bevindt op de dag dat hij het voertuig in bezit neemt.

Bij gebrek aan een ingevuld uitgifteformulier van de staat waarin het voertuig zich bevindt, wordt de huurder geacht het genoemde voertuig zonder verdere formaliteiten in goede staat en schoon te ontvangen. Zodra de huurder het voertuig in bezit neemt, is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik, de controle en de bescherming ervan. Bij teruggave van het voertuig wordt de eigenaar geacht het genoemde voertuig zonder verdere formaliteiten in goede staat en schoon te ontvangen. In geval van schade die bij het innameformulier bij terugkeer wordt gemeld en waarvan de huurder de juistheid betwist, is het aan de huurder om de nodige bewijzen te leveren waaruit blijkt dat hij niet aansprakelijk is voor de schade. Anders kan hij zich niet van zijn verantwoordelijkheid ontdoen.

Gebruik van het voertuig

De huurder geniet van het voertuig en gebruikt het onder normale en conventionele gebruiksomstandigheden.

De huurder verbindt zich er met name toe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen voor het gebruik, en zich strikt te houden aan de voorschriften van de wegcode of de geldende regelgeving.

Het is verboden voor de huurder om het voertuig te gebruiken:

 • om deel te nemen aan autosportevenementen, voertuigtests en autorijlessen;
 • om goederen of personen te vervoeren tegen vergoeding;
 • om deel te nemen aan enige vorm van humanitair konvooi zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar;
 • om tijdens de huurperiode naar een oorlogsgebied of een gewapend conflictgebied te reizen;
 • voor het trekken, slepen of verplaatsen van een ander voertuig op welke manier dan ook;
 • en overbeladen met een aantal personen of een laadvermogen dat de door de fabrikant opgegeven waarden en eisen overschrijdt;
 • voor het vervoer van ontvlambare, ontplofbare, giftige of gevaarlijke stoffen;
 • om een overtreding te begaan.

Le versement d'un éventuel dédommagement consécutif à un dysfonctionnement d'équipement comme stipulé dans l'article 8 est conditionné au respect de cette procédure par le locataire.

Het gehuurde voertuigkan worden uitgerust met een GPS-tracker voor de veiligheid van de eigenaar en de huurder. De eigenaar mag dit apparaat niet gebruiken om inbreuk te maken op de privacy van de huurder. In het geval dat de GPS tracker een geolocatie registreert die uitgesloten is van het huurcontract, zoals een niet aangegeven bezocht land of een van de hierboven opgesomde punten, kan een verval van verzekeringsdekking worden toegepast en kan de huurder wettelijk en financieel aansprakelijk worden gesteld in geval van schade en/of elk ander gevolg dat voortvloeit uit de niet opgegeven of een niet-toegestane geolocatie van het contract.

Verzekering

Verzekering en assistentie komen overeen met degene die in de reservatieaanvraag zijn vermeld, die tegen betaling van de reservatie worden afgesloten en op het huurcontract worden vermeld.

Voorkomen van schade: In geval van schade zoals een ongeval, diefstal, verlies, brand, schade veroorzaakt door loslopend wild of elke andere schade, dient de huurder onmiddellijk de politie in te lichten. In dergelijke situaties verbindt de huurder zich ertoe een verslag of proces-verbaal op te stellen of te laten opmaken waaruit blijkt onder welke omstandigheden de genoemde schade zich heeft voorgedaan. In geval van dergelijke schade, verbindt de huurder zich ertoe de eigenaar en Yescapa hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen door het sturen van een e-mail.

Indien de huurder een aanrijdingsformulier opstelt, moet dit op de plaats van het ongeval, samen met de andere bij het ongeval betrokken bestuurder, worden ingevuld overeenkomstig de geldende praktijken en voorschriften, zonder dat enig punt wordt ontweken of genegeerd, of zelfs maar gedeeltelijk, onjuist of op een moeilijk leesbare wijze wordt ingevuld. Bij het maken van schetsen moet bijzondere zorgvuldigheid worden betracht. Indien bij het ongeval meerdere voertuigen zijn betrokken, moet de huurder een aanrijdingsformulier opmaken met de bestuurder van het voertuig dat hem voorgaat, en een aanrijdingsformulier met het voertuig dat hem volgt. Indien de andere bestuurder weigert het aanrijdingsformulier van het ongeval in te vullen of te ondertekenen, moet de huurder op zijn minst het kenteken van het voertuig van de tegenpartij noteren. De huurder moet dan proberen de getuigenis te verkrijgen van mensen die getuige zijn geweest van het ongeval, of de tussenkomst vragen van een politieagent.

Het naar behoren ingevulde aanrijdingsformulier moet naar de verzekeringsmaatschappij worden verstuurd uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het vooraf is voorgelegd en gevalideerd door de eigenaar, die verplicht is deze termijn, die een kwestie van openbare orde is, in acht te nemen (art. L. 113-2 van de Wet betreffende de verzekeringen).

Bijstand

De pechhulp kan 7 dagen per week en 24 uur per dag worden gecontacteerd als het voertuig niet meer rijdt, d.w.z. als er een waarschuwingslampje op het dashboard gaat branden of als het voertuig niet meer start of als er niet meer veilig mee kan worden gereden. De huurder is verplicht de procedure te volgen die beschreven staat op het verzekeringsattest. In geval van een defect aan de uitrusting (vb. koelkast) moet de huurder de eigenaar contacteren om te horen of het voertuig naar een garage moet worden gebracht.

De waarborg kan worden gebruikt om de kosten van de herstelling van het voertuig te dekken in geval van schade. Het kan ook worden gebruikt om het eigen risico van de verzekering te dekken. De waarborg dient tevens ter dekking van de overschreden kilometerlimiet en alle andere bedragen die de reiziger aan de eigenaar verschuldigd is ten gevolge van de huur, overeenkomstig de clausules van het huurcontract. Het beheer van de waarborg hangt af van de ondertekening door beide partijen (reiziger en eigenaar) van het huurcontract en het uitgifte- en innameformulier bij vertrek en terugkeer van het gehuurde voertuig.

In het geval de waarborg wordt beheerd door de eigenaar:

Le propriétaire reçoit en main propre le dépôt de garantie dont le montant doit être indiqué sur le contrat de location. Le dépôt de garantie peut être transmis par chèque, par espèce ou par tout autre moyen de paiement convenu auparavant entre le locataire et le propriétaire. Si le dépôt de garantie n’est pas transmis le jour du départ, le propriétaire doit refuser la location et donc annuler la présente location. Le locataire n’obtiendra alors aucun remboursement.

Indien het voertuig geen eigenaardigheden vertoont, moet de eigenaar verplicht de waarborgsom terugbetalen bij het terugbrengen van het voertuig.

Indien het voertuig een of meerdere gebreken vertoont, moet de eigenaar de volledige waarborgsom inhouden zonder deze te innen totdat het bedrag van de uit te voeren herstellingen bekend is. Het bedrag van de waarborg moet in het huurcontract worden vermeld in de daarvoor bestemde ruimte.

In geval van overschrijding van het vastgestelde aantal kilometers, het niet aanvullen van de brandstoftank, een vertraging van meer dan 2 uur door de huurder en/of bewezen nalatigheid (zie artikel 9), zal de eigenaar het voor de voornoemde gevallen aangegeven bedrag inhouden en innen overeenkomstig deze clausules, na dit te hebben aangegeven op het innameformulier van het huurcontract, die verplicht door beide partijen moet worden ondertekend.

De waarborg kan worden gebruikt ter dekking van tolgelden of boetes die de huurder bij terugkeer aan de eigenaar moet aangeven. Indien er bij de teruggave van het voertuig geen voorziening is getroffen en er later aan de eigenaar tolgelden en/of boetes in rekening zijn gebracht op data die overeenkomen met een huurperiode, blijft de huurder aansprakelijk voor dit bedrag en verantwoordelijk voor eventuele bijbehorende sancties (verlies van punten, intrekking rijbewijs, ...).

Le Dépôt de garantie ne peut être retenu par le propriétaire de façon totale ou partielle, dès lors que Yescapa lui indique de restituer tout ou partie du montant au locataire. A défaut d'une restitution dans le délai communiqué par écrit, le propriétaire expose sa responsabilité pleine et entière face aux autorités compétentes. Yescapa s'engage à suspendre l'annonce d'un propriétaire retenant un dépôt de garantie de façon abusive dans le cadre de la médiation. Dans le cas où Yescapa n'aurait pas été informé de la rétention du dépôt de garantie dans le délai éligible à la déclaration de dommage, l'effort de médiation ne peut être garanti.

In het geval dat de waarborg wordt beheerd door Yescapa:

Le locataire autorise expressément Yescapa à recouvrer les montants des sommes dues, à hauteur du montant de la franchise d'assurance souscrite. Si le véhicule présente une ou des anomalie(s), le propriétaire dispose de 24 heures après le retour du véhicule pour en informer Yescapa et d'un délai de 3 jours ouvrés pour présenter un devis (en cas d’impossibilité de fournir un devis dans le délai imparti indépendante de la volonté du propriétaire, Yescapa pourra indiquer un autre délai aux parties). Les anomalies ainsi reportées doivent être les mêmes que celles listées sur les deux exemplaires respectifs de l’état des lieux de retour, dûment complété et signé par les deux parties. Le propriétaire est en droit de demander au locataire un dédommagement en main propre au moment de la restitution du véhicule, si le coût de l’indemnisation/dédommagement est inférieur à 100 euros.

Ongeacht de wijze van beheer van de waarborg, is de huurder, wanneer hij aansprakelijk wordt gesteld voor een schade en/of een boete, aansprakelijk voor het volledige bedrag en kan hij de betaling hiervan, dat de waarborgsom kan overschrijden, niet weigeren.

Voor een snelle afhandeling van eventuele schade verdient een minnelijke schikking de voorkeur. De waarborg en de aanwijzingen van de huidige clausules stellen de partijen in staat een minnelijke schikking te treffen. Indien er echter een conflict is tussen de partijen, biedt Yescapa een bemiddelingsdienst aan. Ons team beschikt niet over de bevoegdheid van een advocaat of een juridische afdeling en biedt ondersteuning op basis van deze clausules en zijn ervaring als bemiddelingsplatform. De tussenkomst van onze ombudsdienst zal negenenveertig euro (€49) kosten en worden aangerekend aan de partij die in gebreke blijft of zal gelijk verdeeld worden tussen de eigenaar en de huurder indien de schade niet formeel aan een van de partijen kan worden toegeschreven.

Tegelijkertijd, of in geval van mislukking, hebben beide partijen de mogelijkheid om namens hen een zaak te openen bij de bevoegde rechter. De partijen bij het contract kunnen zich wenden tot de plaatselijke rechtbank, die bevoegd is voor geschillen onder de 4000 euro.

In het kader van de door Yescapa voorgestelde bemiddeling zijn de huurder en de eigenaar verplicht de aangegeven termijnen te respecteren vanaf de kennisgeving tot de afsluiting van het dossier. De bemiddelingsprocedure kan alleen binnen deze termijnen worden uitgevoerd.

Par défaut, la médiation opérée par Yescapa ne pourra excéder plus de 30 jours ouvrés consécutifs pour une même déclaration. Les parties s'obligent à respecter la décision annoncée lors de la clôture du dossier en honorant les délais indiqués par notre équipe, les indemnisations prévues ainsi que les restitutions de dépôt de garantie, le cas échéant, selon les consignes indiquées. En cas de contestation de la clôture du dossier, la ou les parties opposantes s'exposent à une suspension de leur compte utilisateur et annonce du véhicule le cas échéant. Dans certains cas, un délai de traitement supérieur à 30 jours pourra être accordé par décision de l'équipe Yescapa. Les dossiers déclarés à l'assurance sont soumis aux délais de traitement de l'assureur. Toute déclaration de dommages effectuée plus de 3 jours après la restitution du véhicule et la fin du contrat de location ne pourra être traitée.