Huurcontract tussen particulieren

Geniet van je vakantie met een gerust hart. Yescapa voorziet een verhuurcontract dat zowel huurder als verhuurder beschermt!

Voordat je op weg gaat, moet je ervoor zorgen dat je het ondertekende huurovereenkomst in je bezit hebt. Het zal de huur veilig stellen doordat alle nodige informatie erin staat, alsmede een inventaris van de inrichting en uitrusting, zodat je in geval van een incident verzekerd bent.

Dit huurcontract zal worden doorgestuurd zodra de boeking is bevestigd en de vereiste documenten door ons team werden gevalideerd.

Het is op elk moment beschikbaar op je account.
Er is een pdf-versie beschikbaar die je kan afdrukken of een digitale versie op de mobiele app: spreek vóór de dag van vertrek af welke optie het beste bij jullie past en vul de het uitgifteformulier op de dag van vertrek in.

Klaar om te vertrekken?


Clausules van het huurcontract voor campers

In toepassing van de bepalingen van de artikelen 1713 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, wordt overeengekomen dat de eigenaar het volgende voertuig aan de huurder zal verhuren op niet-beroepsmatige basis, voor de prijs en de kosten en voorwaarden die hieronder zijn bepaald.

Het op dat moment gehuurde voertuig is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en privégebruik als recreatievoertuig. Yescapa kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik van het voertuig of voor schade die daaruit voortvloeit.

De bestuurder(s) van het op dat moment gehuurde voertuig verklaart/verklaren dat hij/zij in het bezit is/zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is om het gehuurde voertuig te besturen, overeenkomstig de kenmerken en de M.T.M. (Maximaal Toegelaten Massa) van het voertuig. Bestuurders moeten voldoen aan de leeftijds- en rijbewijsvoorwaarden volgens de afgesloten verzekering, zoals aangegeven op de pagina Verzekering camperverhuur. Het voertuig mag alleen worden bestuurd door de bestuurder(s) die in het huurcontract is/zijn vermeld.

De huurder is persoonlijk en contractueel aansprakelijk bij de ondertekening van de huurovereenkomst zoals beschreven in artikel 9.

De huurder mag het gehuurde voertuig niet afstaan, onderverhuren of uitlenen aan wie dan ook, om welke reden dan ook. Indien het voertuig echter moet worden hersteld, hebben de werknemers van een garage het recht het voertuig te behandelen, mits de eigenaar daarvan vooraf in kennis is gesteld en zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

De huurder bepaalt zijn kilometerpakket wanneer hij zijn huuraanvraag doet bij de verhuurder. Het kilometerpakket wordt in herinnering gebracht op het moment van de samenvatting van de aanvraag vóór de betaling en wordt vermeld op het huurcontract. De partijen aanvaarden dit contractueel bij de ondertekening van het contract en kunnen dit later niet meer betwisten.

De eigenaar heeft het recht een vergoeding te eisen indien het contractueel overeengekomen aantal kilometers is overschreden, volgens het eenheidstarief dat in de advertentie is vermeld en in het contract is weergegeven. Elke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder waarin een ander kilometerpakket wordt overeengekomen, moet schriftelijk op de huurovereenkomst worden vermeld.
In geval van overschrijding van het in het contract toegestane aantal kilometers, verbindt de huurder zich er uitdrukkelijk toe het verschil te betalen tegen het in het huurcontract vermelde tarief. Het bedrag moet, voor zover mogelijk, worden betaald bij het invullen van het teruggaveformulier.

De huurder wordt pas van zijn contractuele aansprakelijkheid ontheven bij de teruggeven van het voertuig, de bijgevoegde documenten en de sleutels aan de eigenaar op voorwaarde dat:

 • geen boete voor een overtreding tijdens de huurperiode wordt ontvangen door de verhuurder;
 • geen tolgelden of dergelijke op de datum van de verhuur worden ontvangen door de eigenaar;
 • er is geen schade aan de buitenkant en/of binnenkant geconstateerd en genoteerd op het teruggaveformulier.

In het andere geval blijft de huurder jegens de verhuurder gebonden en moet hij de bepalingen van het contract naleven totdat de oplossing voor het incident of het (de) probleem(en) is verklaard.
In geval van ontvangst van een boete voor een overtreding tijdens de huurperiode, is de huurder verplicht deze te betalen op vertoon van de boete.
In het geval dat de eigenaar een tol of dergelijke ontvangt dat tijdens de huurperiode is geleend, zal de eigenaar het bewijs van deze passages moeten overleggen en zal Yescapa de onmiddellijke betaling van deze bedragen van de huurder eisen. De huurder is verplicht deze op eerste verzoek te betalen. Indien mogelijk kan de bankkkaart die gebruikt werd bij de betaling van de huur gebruikt worden voor de terugvordering van de gelden.
Indien de huurder het interieur en/of de buitenkant van het voertuig beschadigt, blijft zijn aansprakelijkheid bestaan en moet hij het bedrag van de herstellingen of het bedrag van het toegepaste eigen risico betalen.
Het voertuig en alle toebehoren die ter beschikking werden gesteld aan de huurder, moeten in dezelfde staat worden teruggegeven zoals die werden ontvangen bij het begin van de huur. Het verlies of de beschadiging, zelfs gedeeltelijk, van het voertuig of de accessoires verplicht de huurder financieel tot betaling van het totale bedrag van de reparaties, tegen neerlegging van een offerte of een factuur (afhankelijk van het type reparatie), zodra zijn verantwoordelijkheid wordt genomen volgens het teruggaveformulier of elk ander relevant element (aanrijdingsformulier, ooggetuige, benadeelde derde partij). Indien de waarborgsom in het kader van de verhuur door Yescapa wordt beheerd, machtigt de huurder Yescapa om het bedrag van de verschuldigde bedragen in te houden, volgens de modaliteiten die in artikel 11 zijn uiteengezet.
De teruggave van het gehuurde voertuig dient te geschieden op een zeer goed verlichte plaats, zodat het teruggaveformulier kan worden opgemaakt voor een teruggave in goede staat. Deze teruggave moet door dezelfde personen worden uitgevoerd die het innameformulier heeft opgemaakt. Alle delen en oppervlakken van het voertuig moeten worden onderzocht, ook de bovenkant van het voertuig.

De eigenaar kan het beheer van het uitgifteformulier toevertrouwen aan een andere persoon, op voorwaarde dat dit dezelfde persoon is bij het vertrek en de terugkeer van de huur. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om vóór de overdracht aan de huurders de contactgegevens door te geven van de persoon die verantwoordelijk is voor het uitgifte- en innameformulier.

Vertraging door een van de partijen

Standaard is de ophaaltijd ingesteld op 9u00 voor een vertrek in de ochtend en op 14u00 voor een vertrek in de namiddag. Het tijdstip van teruggave van het voertuig is standaard vastgelegd op 12u00 voor een teruggave in de ochtend en op 20u00 voor een hele dag verhuur. Deze tijden worden bij wijze van indicatie gegeven en zijn van toepassing tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen. Elke vertraging van meer dan twee (2) uur door de eigenaar of de huurder bij het ophalen of terugbrengen van het voertuig zal worden aangerekend volgens het volgende principe: tussen 2 uur en 6 uur vertraging heeft de benadeelde partij het recht om een betaling van 10 euro per uur vertraging te eisen. Bij meer dan 6 uur vertraging kan de benadeelde het bedrag eisen dat overeenkomt met één dag huur, vermeerderd met honderd procent (100%), d.w.z. twee dagen huur. Deze vordering geschiedt rechtstreeks tussen de huurder en de eigenaar met betaling van de verschuldigde bedragen via de tussen hen overeengekomen betaalwijze.

Het totale huurbedrag wordt vooraf betaald via het Yescapa platform en de vergoeding voor de eigenaar wordt betaald na afloop van de eerste huurdag. Voor alle eventuele optionele accessoires waarvoor de eigenaar kosten in rekening wil brengen, zal hij de huurder vooraf moeten informeren en een overeenkomst moeten sluiten over het bedrag dat persoonlijk voor vertrek moet worden betaald.

De eigenaar moet, in hoeverre het mogelijk is, het voertuig voorzien van een voor 100 procent (100%) volle brandstoftank. Evenzo moet de huurder het voertuig terugbrengen met een honderd procent (100%) gevulde brandstoftank. In het andere geval moet de huurder het voertuig terugbrengen met hetzelfde brandstofpeil als toen hij het voertuig ophaalde.

Bovendien verbindt de eigenaar zich ertoe te zorgen voor voldoende gas voor de reis, motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof en, indien nodig, producten voor het gebruik van de cassette, water in de schoonwatertank en AdBlue, die verbruiksgoederen zijn die in de huurprijs zijn inbegrepen. Als deze voorwerpen ontbreken op de dag van vertrek of verbruikt zijn tijdens de huurperiode, moet de huurder deze aanschaffen en de eigenaar zal verplicht zijn de huurder direct terug te betalen in contanten of per bankoverschrijving op vertoon van het betalingsbewijs.

Indien zich tijdens de huurperiode van het voertuig een mechanisch probleem voordoet, dient de huurder de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de instructies te volgen op het verzekeringsattest. Na de diagnose van de garage kunnen herstellingen of vervanging van onderdelen nodig zijn om het voertuig weer operationeel te maken. Een schriftelijke toestemming in de vorm van een elektronisch bericht per e-mail ("e-mail") of een schriftelijk telefoonbericht ("SMS") van de eigenaar moet door de huurder worden verkregen om de garage toestemming te geven om werkzaamheden aan het voertuig te verrichten. Indien de eigenaar ermee instemt de herstellingen uit te voeren, kan de huurder de reparatieopdracht aan de garage doorgeven. De factuur kan dan door de huurder worden voorgeschoten om de huur voort te zetten. Het bedrag van de herstelling blijft ten laste van de verantwoordelijke partij, afhankelijk van de oorsprong van het incident. Zogenaamde mechanische defecten, met uitzondering van accu's, zijn meestal het gevolg van normale slijtage of veroudering van het voertuig, maar kunnen ook het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het voertuig door de huurder. Om de verantwoordelijkheid toe te wijzen kan Yescapa het onderhoudsboekje van het voertuig, onderhouds- of vervangingsfacturen en/of een diagnose in een garage opvragen.

In geval van een incident of een mechanisch defect dat het voertuig immobiliseert, kan de huurder het voertuig achterlaten in de door de verzekeraar aangeduide garage. De bijstandsverlener zal de huurder informeren over de volgende stappen, afhankelijk van de situatie die zich voordoet. Indien de verantwoordelijkheid van het incident nog niet is toegewezen, zal de huurder moeten wachten op de depanneur om met hem het innameformulier in te vullen De huurder zal ook alle nodige foto's (binnen- en buitenkant) moeten nemen om de staat van het voertuig te bewijzen voordat het wordt weggehaald. In geval van repatriëring door de bijstand, zal de huurder het bedrag van het verschil van ontbrekende brandstof ten opzichte van het uitgifteformulier voor zijn rekening moeten nemen. Indien de eigenaar weigert het voertuig te herstellen of indien het mechanisch defect het voertuig immobiliseert gedurende een periode die langer is dan die voorzien wordt door de verzkering, dan is het aan de eigenaar om zijn voertuig zelf te gaan recupereren in de garage die de nodige herstellingen heeft uitgevoerd. Afhankelijk van de verzekeraar kunnen de vervoerskosten van het vervoer van de eigenaar van zijn woning naar deze garage worden gedekt, volgens de voorwaarden die in het toepasselijke bijstandscontract zijn vastgesteld.

Indien de immobilisatie het gevolg is van een door de huurder veroorzaakt verkeerd gebruik of ongeval, zal de eigenaar de kosten van de "terugreis" naar zijn woning kunnen inhouden op de door de huurder gegeven waarborgsom. Indien de oorzaak van de immobilisatie toeval is of niet kan worden vastgesteld, zullen de kosten van terugkeer naar de eigenaar door deze in gelijke delen worden gedragen, dat wil zeggen 50% voor elke partij bij de overeenkomst. De huurwaarborg kan worden gebruikt om een dergelijke maatregel toe te passen. Indien de immobilisatie van het voertuig het gevolg is van normale slijtage of nalatigheid in verband met het normale onderhoud dat onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar valt, zal de eigenaar verantwoordelijk zijn voor de volledige terugreis als onderdeel van het herstel van het voertuig. Wat de afstand van de repatriëring van het voertuig betreft, moeten alle te bezoeken landen op het huurcontract worden vermeld of onderdeel uitmaken van een schriftelijke overeenkomst met de eigenaar. Bij gebreke daarvan wordt de huurder het volledige bedrag van de terugreis toegewezen.

Indien het mechanisch incident het gevolg is van verkeerd gebruik door de huurder, een derde of een vast voorwerp en de huurder verantwoordelijk wordt bevonden, zal de huurder alle herstellingen moeten betalen en zal hij geen recht hebben op enige terugbetaling in verhouding tot de niet-gebruikte dagen. Verzekering en servicekosten worden niet terugbetaald.

Indien het mechanisch incident het gevolg is van normale en regelmatige slijtage van de mechanica of van slecht onderhoud van het voertuig, dan wordt de eigenaar aansprakelijk gesteld en zal hij de kosten van de reparaties op zich moeten nemen. Indien de huurder dit bedrag heeft voorgeschoten, is de eigenaar verplicht dit terug te betalen tegen neerlegging van de desbetreffende facturen. De huurder verbindt zich ertoe de genoemde herstellingen uitsluitend te laten uitvoeren door een bevoegde garage die gemachtigd is om de herstellingen uit te voeren. Hij kan alleen van zijn verantwoordelijkheid worden ontheven door het bewijs te leveren dat het (de) mechanisch(e) incident(en) het gevolg is (zijn) van normale en regelmatige slijtage van de mechanica of van slecht onderhoud van het voertuig door de eigenaar. Het bewijs kan worden geleverd met behulp van een beëdigd deskundige.

Indien het onmogelijk is de verantwoordelijkheid voor het incident vast te stellen, wordt overeengekomen dat de eigenaar en de huurder de verantwoordelijkheid en de kosten van de reparaties op zich nemen op een 50/50 basis.

De eigenaar verbindt zich ertoe een voertuig ter beschikking te stellen dat perfect werkt, rijdt en netjes is, na controle van de bandenslijtage en de bandenspanning, met een volle brandstoftank, een gaspeil voldoende voor de huurperiode, reiniging van de toiletcassette, lediging van vuilwatertank,gereinigd interieur en exterieur en ontsmet volgens de procedure aangegeven in de huurovereenkomst. De inontvangstneming van het voertuig door de huurder houdt in, behalve in het geval van een schriftelijke vermelding op het huurcontract, dat de huurder de perfecte staat van werking, het rijgedrag en de netheid van het voertuig valideert.

Beide partijen moeten het huurcontract invullen (papier of digitaal). Het uitgifte- en innameformulier moet verplicht worden opgemaakt op de dag van vertrek en de dag van terugkeer. Het is aan de partijen om overeen te komen over de taal van de opmerkingen op het digitale huurcontract of, indien twee papieren huurcontracten worden ingevuld, dat de op beide exemplaren geschreven commentaar overeenstemt, ongeacht de taal van het contract. De eigenaar verbindt zich ertoe alle belangrijke elementen van het voertuig te controleren, zoals de verwarming, het warm water, de waterpomp, de koelkast, de oven, de kookplaten (niet-exhaustieve lijst), zowel bij het invullen van het uitgifteformulier bij vertrek als bij het invullen van het innameformulier bij de teruggave van het voertuig in aanwezigheid van de huurder. De eigenaar moet op het huurcontract de vervaldatum van de gasleidingen noteren indien het voertuig daarmee is uitgerust.

De eigenaar verbindt zich ertoe om met zijn voertuig te rijden en enkele manoeuvres uit te voeren in aanwezigheid van de huurder om elke mogelijke anomalie (verdacht geluid, defect, ...) op te sporen, de dag van vertrek en de dag van terugkeer van het voertuig.

De eigenaar verbindt zich ertoe zijn voertuig in de best mogelijke staat van netheid te verhuren. In het geval dat de huurder het niet eens is met de staat van netheid van het voertuig, dan is het noodzakelijk om dit aan te geven op het uitgifteformulier bij vertrek, in het daarvoor bestemde vak. Het is dan aangeraden dat de eigenaar de nodige tijd neemt om de toestand van zijn voertuig te verbeteren. Indien, na deze reiniging of het voorstel hiervan, de huurder opnieuw het ter beschikking gestelde voertuig weigert, kan de reden van onvodoelde netheid van het voertuig niet worden gebruikt door de huurder om de huur te annuleren en zal er geen terugbetaling mogelijk zijn aan de huurder, de eigenaar zal zijn vergoeding ontvangen zoals oorspronkelijk gepland. Indien de eigenaar het voertuig niet wenst te reinigen en de huurder weigert het voertuig in ontvangst te nemen, is het aan de huurder om het bewijs te leveren van de non-conformiteit van de staat van netheid (foto's, video's, ...): deze moeten zo snel mogelijk per e-mail naar Yescapa worden gestuurd. De huurder dient de huur onmiddellijk op te zeggen via zijn Yescapa-account voor het laatste uur van de eerste huurdag (theoretische vertrekdag). In het geval dat Yescapa van mening is dat het voertuig niet in een optimale staat van netheid was, behoudt het platform zich het recht voor om aan de eigenaar een volledige terugbetaling te vragen.

De eigenaar verbindt zich ertoe alle herstellingen aan het voertuig te betalen die niet het gevolg zijn van een fout van de huurder en die voortvloeien uit een normaal gebruik van het voertuig. In geval van vooruitbetaling van de reparatiekosten door de huurder, verbindt de eigenaar zich ertoe deze terug te betalen tegen voorlegging van bewijsstukken, waarvoor de eigenaar vooraf en uitdrukkelijk zijn toestemming aan de huurder zal hebben gegeven om over te gaan tot de werkzaamheden die strikt noodzakelijk en vereist zijn voor de situatie. Deze verzoeken en toestemmingen moeten schriftelijk worden gedaan in de vorm van een elektronisch bericht via e-mail of via sms.

In geval van pech of het stukgaan van de uitrusting van het voertuig die het gevolg is van slijtage van het onderdeel en geen verband houdt met verkeerd gebruik door de huurder, kan door de eigenaar een vergoeding worden uitgekeerd die evenredig is met de tijdens de huurperiode veroorzaakte schade. Zie, ter indicatie, het volgende:

 • Vitale uitrusting (koelkast, airconditioning, verwarming, waterpomp, beddengoed, dakramen)
  1 dag huur voor boekingen van 6 dagen of minder, 2 dagen huur voor boekinen tussen 7 en 10 dagen, 3 dagen huur voor boekingen van 11 dagen of langer.

 • Bijkomende uitrusting (tafel, zonneluifel, autoradio, televisie, vaatwerk)
  1/2 dag huur voor boekingen van 6 dagen of korter, 1 dag huur voor boekingen tussen 7 en 10 dagen, 1,5 dag huur voor boekingen van 11 dagen of langer.

In het geval dat er schade wordt vermeld op het innameformulier bij teruggave dat niet op het uitgifteformulier staat, moet de eigenaar het volledige bedrag van de waarborg bijhouden en dit vermelden in het huurcontract op de daarvoor bestemde plaats. De waarborg wordt door de eigenaar pas geïnd nadat de schade is begroot en de aansprakelijkheid voor de schade formeel is vastgesteld. Een minnelijke schikking wordt sterk aangemoedigd, maar bij gebrek aan een onderling akkoord tussen beide partijen, moeten de eigenaar en de huurder de schade binnen 24 uur na het einde van de huurperiode aangeven via het formulier dat beschikbaar is op Yescapa. In geval van schade aan het voertuig vóór de verhuur, is de eigenaar verplicht de volgende huurder te verwittigen om een mogelijke financiële regeling of een regeling in natura overeen te komen.

De eigenaar is verplicht de staat van de banden te controleren. Het is noodzakelijk ze om de 5 (vijf) jaar te vervangen. Yescapa vraagt eigenaren om foto's te nemen van elke band van het voertuig voor de eerste huur van het jaar. Bij elk incident zal de huurder de beschadigde band moeten bewaren en/of een foto van de band moeten maken en in het bijzonder de viercijferige code van de DOT (leeftijd van de band).

In geval van een lekke band: de huurder is aansprakelijk. Wanneer enkel de lekke band moet worden vervangen (in het geval dat de tweede band van dezelfde trein nog nieuw is), is 100% van de herstelkosten voor rekening van de huurder. In de meeste gevallen zullen echter beide banden op dezelfde as moeten worden vervangen; in dat geval zal 75% van de kosten van het vervangen van de banden (beschadigde band en tweede band op dezelfde as) aan de huurder in rekening worden gebracht. De resterende 25% zullen voor rekening van de eigenaar zijn.

In het geval van een klapband:

 • Banden ouder dan 5 (vijf) jaar: De eigenaar is volledig verantwoordelijk voor de klapband. Als er gevolgschade aan het voertuig ontstaat, kan het eigen risico niet op de huurder worden verhaald. De herstelling blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar.
 • Banden van 5 (vijf) jaar en jonger: als deze klapband niet het gevolg is van een incident dat verband houdt met het gedrag van de huurder (botsing tegen een vast lichaam bijvoorbeeld), blijft de eigenaar verantwoordelijk voor de herstelling en blijft de totale schade als gevolg van de klapband te zijnen laste zonder dat enige vergoeding van de huurder wordt geëist.

Yescapa kan de eigenaar om het volgende vragen:

 • Het ingevulde en ondertekende huurcontract;
 • Factuur aankoop banden;
 • Foto's van de banden;
 • De diagnose van de garage.

Indien de verzekering van Yescapa een onderzoek van het dossier eist (in geval van gevolgschade aan het voertuig) en indien de elementen het toelaten, kan de gemandateerde deskundige de oorsprong van de klapband bepalen, evenals de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de huurder.

In het geval dat het onmogelijk is om een uitspraak te doen over de oorsprong van de klapband, behoudt Yescapa zich het recht voor om een gedeelde verantwoordelijkheid in te stellen, wat een 50/50 regeling inhoudt voor de eigenaar en de huurder.

In geval van onderbreking van de huurperiode ten gevolge van een defect aan het voertuig waarvoor de huurder niet verantwoordelijk kan worden gesteld, verbindt de eigenaar zich ertoe de huurder het bedrag terug te betalen dat overeenstemt met de niet-gebruikte dagen en niet-gebruikte kilometers. Deze terugbetaling geschiedt rechtstreeks tussen de partijen. De eigenaar is als enige verantwoordelijk voor deze terugbetaling. Bij gebreke van dergelijke terugbetaling kan de huurder gerechtelijke stappen ondernemen tegen de eigenaar.

Als de genoemde pech zich voordoet binnen de eerste 48 uur van de huurperiode, zal de eigenaar verplicht zijn de huur volledig terug te betalen. Yescapa behoudt zich het recht voor om de overdracht van de eigenaarsvergoeding uit te stellen in geval van een defect dat binnen de eerste 48 uur van de huur wordt gemeld, in afwachting van het verstrekken van informatie om de verantwoordelijkheid voor het defect te verifiëren.

Yescapa behoudt zich het recht voor om het onderhoudsboekje van het voertuig, een eerdere onderhouds- of vervangingsfactuur op te vragen in verband met de pech en/of een diagnose van een bevoegde garage indien dit nodig is om de verantwoordelijkheid voor de reparatie toe te wijzen.

Indien de verantwoordelijkheid voor de pech niet kan worden vastgesteld, is de eigenaar verplicht 50% van zijn vergoeding terug te betalen alsook de meerprijs voor het gekozen kilometerpakket op pro-rata basis.

Wat betreft de reiniging van het interieur, het exterieur en de toiletcassette van het voertuig, kan de huurder niet financieel aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitgevoerde reiniging ten gevolge van een onderbreking van de huur wanneer hij niet of slechts gedeeltelijk verantwoordelijk is.

De huurder is verplicht het verzekeringscertificaat af te drukken en te lezen vóór aanvang van de huur. Het huurcontract moet worden ondertekend op de dag van vertrek in aanwezigheid van beide partijen, hetzij via de mobiele app van de eigenaar, hetzij op papier beschikbaar op het profiel van de huurder en de eigenaar. Wat het papieren contract betreft, moeten de partijen, indien de eigenaar en de huurder de taal waarin het is opgesteld niet gemeenschappelijk hebben, de inhoud ervan begrijpen alvorens het te ondertekenen. Yescapa kan tijdens de openingsuren ondersteuning bieden bij het begrijpen van het contact tussen de partijen.

De huurder heeft het recht om de huur te weigeren indien de belangrijkste kenmerken van het voertuig niet overeenstemmen met de beschrijving van de advertentie op het Yescapa-platform. Het voertuig moet overeenkomen met de interieur- en exterieurfoto's die op de Yescapa-website worden voorgesteld. In geval van betwisting moet de huurder het bewijs leveren van de non-conformiteit van het voertuig (foto's, video's, enz.) De huurder moet de goede werking van het voertuig en van alle uitrusting verzekeren tijdens het uitgifteformulier op het moment van vertrek. Door het voertuig in bezit te nemen, begint de huurder met de huur en kan hij vervolgens geen aanspraak maken op een terugbetaling of een commerciële geste van Yescapa met betrekking tot de staat van het voertuig.

De huurder moet ervoor zorgen dat het voertuig op slot is bij het verlaten. Hij mag zijn persoonlijke bezittingen niet in het zicht achterlaten en moet alle nodige maatregelen nemen om diefstal te voorkomen. Noch de eigenaar, noch Yescapa kan verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de huurder en passagiers. In geval van poging tot inbraak of diefstal, en zonder dat er sprake is van een geïdentificeerde of identificeerbare derde, is alle schade ten gevolge van de inbraak of diefstal voor rekening van de huurder.

In geval van een ongeval en/of schade aan het voertuig (interieur en/of exterieur), verbindt de huurder zich ertoe de eigenaar en de maatschappij Yescapa onmiddellijk op de hoogte te brengen via telefoon en/of e-mail.

De huurder dient de eigenaar en Yescapa telefonisch en/of per e-mail op de hoogte te stellen van alle onderhouds- of herstellingswerken die aan het voertuig worden uitgevoerd. De factuur kan dan door de huurder worden betaald om de huur voort te zetten. Het bedrag van de herstelling blijft ten laste van de verantwoordelijke partij, afhankelijk van de oorsprong van het incident.

De in dit huurcontract aangewezen bestuurder(s) moet(en) verplicht houder zijn van een rijbewijs categorie B voor het besturen van een voertuig met een M.T.M. van 3,5 ton of minder. De bestuurders moeten verplicht de minimumleeftijd en het minimum aantal jaren in het bezit zijn van een rijbewijs respecteren, die worden vereist door de verzekering die op de verhuur van toepassing is of, bij gebreke daarvan, door de eigenaar in zijn advertentie worden geëist.

De huurder verbindt zich ertoe het voertuig zorgvuldig te onderhouden en dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen alsof het zijn eigen voertuig is en alle controles uit te voeren die in de huidige omstandigheden verplicht zijn. De huurder is verplicht het voertuig gedurende de gehele huurovereenkomst en zolang de huurder het voertuig heeft, het op een normale, constante en regelmatige wijze te onderhouden.

De huurder draagt alle kosten van herstellingen aan het voertuig die noodzakelijk zijn of draagt de toepasselijke verzekeringspremies, indien de schade het gevolg is van zijn persoonlijk handelen, van derden bij de huurovereenkomst of schade veroorzaakt door een niet-geïdentificeerde derde.

De huurder verbindt zich ertoe het voertuig in perfect werkende staat en netheid terug te bezorgen, met een volle brandstoftank, een gereinigde toiletcassette, een geledigde vuilwatertank en een gereinigd interieur en exterieur. Deze voorwaarden moeten in dezelfde staat zijn als die in het begin van de huur. Bij het niet naleven van dergelijke retourvoorwaarden en behoudens een andersluidende vermelding op bladzijde 3 van het contract, heeft de eigenaar het recht boetes te eisen overeenkomstig de onderstaande tabel:

Nalatigheid Boete
Niet geledigde cassette (WC) 50 EUR
Geen volle schoonwatertank 5 EUR
Niet geledigde vuilwatertank 15 EUR
Buitenkant voertuig (vlekken/stof op de carrosserie, velgen, voorruit) niet schoongemaakt en niet in overeenstemming met de oorspronkelijke staat. 15 EUR
Netheid van het interieur (gebruikssporen in de keuken en badkamer, niet geveegde vloeren, aanwezigheid van afval) niet in overeenstemming met de oorspronkelijke staat. 40 EUR voor een campervan
80 EUR voor een buscamper of camper

Deze sancties kunnen worden gecumuleerd naargelang de staat waarin het voertuig zich bevindt in vergelijking met de staat van netheid die bij het uitgifteformulier is aangekondigd. Indien de huurder een door de eigenaar in zijn advertentie vastgestelde leefregel aan boord overtreedt, stelt hij zich bovendien bloot aan de volgende sancties:

Leefregels aan boord Boete
Verboden te roken aan boord 50 EUR
Huisdieren aan boord 50 EUR

Indien echter de staat van bevuiling van het voertuig de tussenkomst van een reinigingsbedrijf vereist, zal deze dienst op kosten van de huurder worden uitgevoerd tegen het voorleggen van de factuur. Deze dienst kan niet worden gecombineerd met een van de hierboven vermelde sancties.

Het (de) bedrag(en) moet(en) op de dag van teruggave van het voertuig rechtstreeks worden betaald aan de eigenaar, als onderhoudskosten van het voertuig die deze laatste eventueel persoonlijk moet maken. In geval van immobilisatie van het voertuig die de huurder verplicht de huur op te zeggen: indien de immobilisatie te wijten is aan een verkeerd gebruik of een ongeval veroorzaakt door de huurder, kan de eigenaar de schadevergoeding voor het niet-schoonmaken van het voertuig dat in de huurclausules voorzien zijn, inhouden van de waarborg die de huurder heeft overhandigd. Indien de oorzaak van de immobilisatie toeval is of niet kan worden vastgesteld, zal de eigenaar geen schadevergoeding voor het niet-schoonmaken van het voertuig kunnen inhouden. De waarborgsom die als onderdeel van de huur wordt gegeven, kan worden gebruikt om een dergelijke maatregel toe te passen. Indien de immobilisatie van het voertuig het gevolg is van normale slijtage of nalatigheid in verband met het normale onderhoud waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is, zal de eigenaar geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de reiniging van het interieur of de buitenkant, noch zal hij enig bedrag kunnen inhouden, aangezien de huurder na de immobilisatie niet in staat zal zijn de reiniging in optimale omstandigheden uit te voeren.

De huurder kan slechts van de huur afzien in het geval van deze beslissing door de pechhulp naar aanleiding van een defect aan het voertuig. Indien de huurder het voertuig om een andere reden verlaat, verliest de huurder automatisch het recht op terugbetaling van de waarborg, is hij financieel verantwoordelijk voor de repatriëring van het voertuig naar de woning van de eigenaar en voor alle schade die aan het voertuig wordt toegebracht tot de repatriëring van het voertuig naar de woning van de eigenaar.

Het gebruik van het voertuig is gedurende de gehele huurperiode alleen toegestaan in de landen die op het moment van de aanvraag werden aangegeven. Indien de huurder de door de eigenaar op zijn advertentie aangegeven beperkingen niet respecteert, is de huurder blootgesteld aan een financiële boete van vijftig (50) euro, die de eigenaar inhoudt van de waarborg. In geval van immobilisatie van het voertuig ten gevolge van pech of een incident in het buitenland met een voertuig waar reizen naar het buitenland niet mee werd toegestaan tenzij de eigenaar schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven om naar het buitenland te reizen, zal de huurder bijkomende kosten moeten betalen voor de repatriëring van het voertuig. Hetzelfde geldt indien het (de) bezochte land(en) niet werd (werden) opgegeven op het moment van de reserveringsaanvraag.

Het huurcontract is digitaal beschikbaar op de Yescapa-app van de eigenaar in zijn taal. Het papieren huurcontract is beschikbaar op de website van Yescapa in de taal die gekozen is voor het gebruik van de site. Let op: indien de huur in Portugal plaatsvindt, moet de huurder wettelijk verplicht een huurcontract in het Portugees bij hebben. Het uitgifte- en innameformulier moet op de dag van vertrek en de dag van terugkeer worden ingevuld.

In het geval dat het voertuig tijdens de huurperiode oppervlakkige schade van esthetische aard vertoont (zie onderstaande tabel), dient de eigenaar voorrang te geven aan een herstelling in plaats van vervanging van het voorwerp, dat aan de huurder in rekening zal worden gebracht. Onder oppervlakkige schade van esthetische aard wordt verstaan schade aan het interieur van het voertuig, die niet door de huurverzekering wordt gedekt, zoals de volgende:

Type beschadiging van het oppervlak Plaats van de schade
Onuitwisbare vlekken (koffie, olie, kauwgom, enz.) Stof (zitmeubelen, kussens, matrassen, gordijnen) of andere soorten oppervlakken
Kras, snee Alle soorten oppervlakken zoals deuren, scheidingswanden, kasten, vloeren, enz.
Barst, schilfering Delicate oppervlakken zoals gootsteen, gootsteenafdekking, wasbak, douche, lampen, tafel, enz.
Kleine bluts Scheidingswanden, deuren, kasten, deur- of kastgrepen/knoppen, enz.
Kleine brandplekken (sigaret, waterkoker, koffiezetapparaat, etc.) Tafel, werkblad, stoffen (kussens, zitting, matrassen), vloeren, enz.
Perforatie Vloeren (lino), stof (kussens, zetels, matrassen) en andere soorten oppervlakken.

Wanneer het herstel van een oppervlakkige beschadiging van esthetische aard onmogelijk is, is de huurder verplicht de eigenaar te vergoeden. De partijen dienen overeen te komen over een passende vergoeding, afhankelijk van de omvang van de schade en de oorspronkelijke prijs van het voorwerp:

 • indien de waarde van het goed minder bedraagt dan 50 EUR: de huurder zal het goed moeten vervangen of een bedrag achterlaten dat gelijk is aan de prijs van een vervangend goed.
 • in het geval van een goed met een waarde van meer dan 50 EUR: de eigenaar zal een schadevergoeding kunnen vragen tot een maximum van 150 EUR, afhankelijk van de omvang van de schade in verhouding tot de grootte en de prijs van het goed. Een esthetische schade mag niet leiden tot de vervanging van een voorwerp met een waarde van meer dan 50 EUR, tenzij de schade het gebruik van het beschadigde voorwerp onmogelijk maakt.

Indien een esthetische schade een verborgen schade blijkt te zijn, d.w.z. dat men heeft geprobeerd om de schade te verbergen, dan wordt de huurder verantwoordelijk geacht en zal hij het bedrag van de herstelling moeten betalen.

De huurder mag geen wijzigingen of onomkeerbare interieur- of exterieuraanpassingen aan het voertuig aanbrengen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. De huurder moet de verschillende vloeistofpeilen in het voertuig verplicht controleren en bewaken: motorolie, water, vuilwater, stuurvloeistof, ruitensproeivloeistof en koelvloeistof. Indien nodig, moet de huurder betalen voor dat onderhoud.

De huurder moet de bandenspanning van het voertuig regelmatig controleren. Zodra dit nodig blijkt, moet hij de banden oppompen tot de spanning die is aangegeven in de door de fabrikant verstrekte handleiding voor gebruik en onderhoud van het voertuig. Dit document moet aan de huurder worden overhandigd bij het overdragen van het voertuig.

De huurder moet kleine onderdelen van het voertuig die tijdens de huurperiode werden gebruikt of beschadigd, vervangen. Dergelijke kleine onderdelen omvat ruitenwissers, toiletpapier of gloeilampen. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die door zijn eigen schuld, zijn eigen nalatigheid of die van derden tijdens de huurperiode van het voertuig wordt veroorzaakt. De huurder is als enige verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit het vullen van de brandstoftank met een foute brandstof, het per ongeluk vullen van de brandstoftank met water, of het vullen van de watertank met brandstof.

Voor alle verkeersovertredingen die tijdens de huurperiode door de politie worden vastgesteld, is de huurder strafrechtelijk aansprakelijk. Sancties (boetes, intrekking van punten, ...) zijn volledig ten laste van de huurder voor elke overtreding die wordt gerapporteerd tijdens de effectieve periode van het huurcontract met het gehuurde voertuig. Het bedrijf Yescapa behoudt zich het recht voor om de documenten (identiteitsbewijs en rijbewijs) door te geven aan de bevoegde autoriteiten voor de toewijzing van de boete aan de houder van het huurcontract die verantwoordelijk is voor de overtreding, na overlegging van het door de eigenaar ontvangen bewijs van de overtreding.

Voor elke schade aan de binnen- of buitenkant van het gehuurde voertuig kan een tweede schatting gevraagd worden aan de eigenaar om een vergelijking te maken indien Yescapa dit nodig acht, indien de staat van het voertuig het toelaat om het te verplaatsen naar een tweede garage.

Wanneer de raming van de herstelling lager is dan het eigen risico, kan een expertise van het voertuig niet worden opgelegd door de verzekering. Hetzelfde geldt voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt. In deze twee gevallen komt het bedrag van de herstellingen uitsluitend ten laste van de huurder, indien deze verantwoordelijk is, na overlegging van een offerte of een factuur.

In geval van schade aan een voertuig dat meer dan tien jaar oud is (en waarvan het beschadigde onderdeel in de afgelopen tien jaar niet is vervangen) zou echter een coëfficient vetusteit kunnen worden toegepast om de herstellingskosten te verdelen tussen de eigenaar van het voertuig en de verantwoordelijke huurder, op basis van het beginsel van waardevermindering van een goed ten gevolge van gebruik, ouderdom, slijtage of technische vooruitgang, teneinde een restwaarde te verkrijgen. Deze verdeling van het te betalen bedrag kan vanaf het elfde jaar tussen de eigenaar en de huurder worden toegepast, naar rato van 5% per bijkomend jaar, met een maximum van 50%, en alleen indien er geen expertise op het voertuig heeft plaatsgevonden. De werkuren en btw op de factuur zijn uitsluitend ten laste van de huurder.

Bovendien kan in geval van verergering van een schade (d.w.z. wanneer het beschadigde onderdeel reeds een zichtbare schade had en is aangeduid op het uitgifteformulier) dat verplicht vervangen moet worden omdat een reparatie niet mogelijk is, geen expertise van het voertuig worden uitgevoerd indien het voertuig vóór de huur te grote schade vertoonde. Bij gebrek aan expertise van het voertuig behoudt Yescapa zich het recht voor om een verdeling van het te betalen bedrag tussen de eigenaar en de huurder te bestuderen, volgens het belang van de initiële schade, tot een maximum van 50% tussen de eigenaar en de huurder. In geval van onvoldoende elementen (foto, video) om de initiële slijtage in te schatten, zal het vervangingsbedrag exclusief ten laste van de huurder zijn.

Bij elke beschadiging zal de voorkeur worden gegeven aan de herstelling van het beschadigde element boven vervanging. Indien het (de) beschadigde element(en) echter onherstelbaar is (zijn), zal (zullen) deze moeten worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Dit is het geval zelfs wanneer de schade betrekking heeft op een enkel onderdeel dat niet kan worden hersteld of vervangen. Indien een kleine beschadiging de onbruikbaarheid van de apparatuur tot gevolg heeft, wordt de apparatuur in haar geheel vervangen. De kosten van vervanging komen uitsluitend ten laste van de verantwoordelijke partij, behalve wanneer het gebroken voorwerp ouder is dan 10 jaar. In dat geval geldt vanaf het elfde jaar een coëfficient vetusteit van 5% per extra jaar en tot een maximum van 50% aan kostenverdeling tussen de eigenaar en de huurder. Werkuren en btw blijven ten laste van de huurder.

In geval van een onderbreking van de huur ten gevolge van een defect of een incident waarbij de verantwoordelijkheid van de huurder in het geding is of nog moet worden vastgesteld, zal de huurder geen aanspraak kunnen maken op terugbetaling van de huurprijs. Bovendien, indien de huurder een vervangwagen wenst om zijn reis voort te zetten, blijft de nieuwe huur ten zijne laste, evenals elk bedrag dat uit deze nieuwe huur voortvloeit, zoals de waarborg.

De huur wordt uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften. De partijen verbinden zich ertoe een zo gedetailleerd mogelijke inventaris op te stellen van de inboedel, met een overzicht van het voertuig op het begin van de huur en op het ogenblik dat het wordt teruggegeven. Het uitgifte- en innameformulier van het huurcontract bij ophalen en terugbrengen van het voertuig wordt door de partijen gezamenlijk opgemaakt en heeft dezelfde bewijskracht, waarbij de bewijslast berust bij de partij die de juistheid van de inventaris van de inboedel betwist.

De huurder neemt het voertuig in de staat waarin het zich bevindt op de dag dat hij het voertuig in bezit neemt.

Bij gebrek aan een ingevuld uitgifteformulier van de staat waarin het voertuig zich bevindt, wordt de huurder geacht het genoemde voertuig zonder verdere formaliteiten in goede staat en schoon te ontvangen. Zodra de huurder het voertuig in bezit neemt, is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik, de controle en de bescherming ervan. Bij teruggave van het voertuig wordt de eigenaar geacht het genoemde voertuig zonder verdere formaliteiten in goede staat en schoon te ontvangen. In geval van schade die bij het innameformulier bij terugkeer wordt gemeld en waarvan de huurder de juistheid betwist, is het aan de huurder om de nodige bewijzen te leveren waaruit blijkt dat hij niet aansprakelijk is voor de schade. Anders kan hij zich niet van zijn verantwoordelijkheid ontdoen.

Gebruik van het voertuig

De huurder geniet van het voertuig en gebruikt het onder normale en conventionele gebruiksomstandigheden.

De huurder verbindt zich er met name toe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen voor het gebruik, en zich strikt te houden aan de voorschriften van de wegcode of de geldende regelgeving.

Het is verboden voor de huurder om het voertuig te gebruiken:

 • om deel te nemen aan autosportevenementen, voertuigtests en autorijlessen;
 • om goederen of personen te vervoeren tegen vergoeding;
 • om deel te nemen aan enige vorm van humanitair konvooi zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar;
 • om tijdens de huurperiode naar een oorlogsgebied of een gewapend conflictgebied te reizen;
 • voor het trekken, slepen of verplaatsen van een ander voertuig op welke manier dan ook;
 • en overbeladen met een aantal personen of een laadvermogen dat de door de fabrikant opgegeven waarden en eisen overschrijdt;
 • voor het vervoer van ontvlambare, ontplofbare, giftige of gevaarlijke stoffen;
 • om een overtreding te begaan.

Het gehuurde voertuigkan worden uitgerust met een GPS-tracker voor de veiligheid van de eigenaar en de huurder. De eigenaar mag dit apparaat niet gebruiken om inbreuk te maken op de privacy van de huurder. In het geval dat de GPS tracker een geolocatie registreert die uitgesloten is van het huurcontract, zoals een niet aangegeven bezocht land of een van de hierboven opgesomde punten, kan een verval van verzekeringsdekking worden toegepast en kan de huurder wettelijk en financieel aansprakelijk worden gesteld in geval van schade en/of elk ander gevolg dat voortvloeit uit de niet opgegeven of een niet-toegestane geolocatie van het contract.

Verzekering

Verzekering en assistentie komen overeen met degene die in de reservatieaanvraag zijn vermeld, die tegen betaling van de reservatie worden afgesloten en op het huurcontract worden vermeld.

Voorkomen van schade: In geval van schade zoals een ongeval, diefstal, verlies, brand, schade veroorzaakt door loslopend wild of elke andere schade, dient de huurder onmiddellijk de politie in te lichten. In dergelijke situaties verbindt de huurder zich ertoe een verslag of proces-verbaal op te stellen of te laten opmaken waaruit blijkt onder welke omstandigheden de genoemde schade zich heeft voorgedaan. In geval van dergelijke schade, verbindt de huurder zich ertoe de eigenaar en Yescapa hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen door het sturen van een e-mail.

Indien de huurder een aanrijdingsformulier opstelt, moet dit op de plaats van het ongeval, samen met de andere bij het ongeval betrokken bestuurder, worden ingevuld overeenkomstig de geldende praktijken en voorschriften, zonder dat enig punt wordt ontweken of genegeerd, of zelfs maar gedeeltelijk, onjuist of op een moeilijk leesbare wijze wordt ingevuld. Bij het maken van schetsen moet bijzondere zorgvuldigheid worden betracht. Indien bij het ongeval meerdere voertuigen zijn betrokken, moet de huurder een aanrijdingsformulier opmaken met de bestuurder van het voertuig dat hem voorgaat, en een aanrijdingsformulier met het voertuig dat hem volgt. Indien de andere bestuurder weigert het aanrijdingsformulier van het ongeval in te vullen of te ondertekenen, moet de huurder op zijn minst het kenteken van het voertuig van de tegenpartij noteren. De huurder moet dan proberen de getuigenis te verkrijgen van mensen die getuige zijn geweest van het ongeval, of de tussenkomst vragen van een politieagent.

Het naar behoren ingevulde aanrijdingsformulier moet naar de verzekeringsmaatschappij worden verstuurd uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het vooraf is voorgelegd en gevalideerd door de eigenaar, die verplicht is deze termijn, die een kwestie van openbare orde is, in acht te nemen (art. L. 113-2 van de Wet betreffende de verzekeringen).

Bijstand

De pechhulp kan 7 dagen per week en 24 uur per dag worden gecontacteerd als het voertuig niet meer rijdt, d.w.z. als er een waarschuwingslampje op het dashboard gaat branden of als het voertuig niet meer start of als er niet meer veilig mee kan worden gereden. De huurder is verplicht de procedure te volgen die beschreven staat op het verzekeringsattest. In geval van een defect aan de uitrusting (vb. koelkast) moet de huurder de eigenaar contacteren om te horen of het voertuig naar een garage moet worden gebracht.

De waarborg kan worden gebruikt om de kosten van de herstelling van het voertuig te dekken in geval van schade. Het kan ook worden gebruikt om het eigen risico van de verzekering te dekken. De waarborg dient tevens ter dekking van de overschreden kilometerlimiet en alle andere bedragen die de reiziger aan de eigenaar verschuldigd is ten gevolge van de huur, overeenkomstig de clausules van het huurcontract. Het beheer van de waarborg hangt af van de ondertekening door beide partijen (reiziger en eigenaar) van het huurcontract en het uitgifte- en innameformulier bij vertrek en terugkeer van het gehuurde voertuig.

In het geval de waarborg wordt beheerd door de eigenaar:

De verhuurder ontvangt persoonlijk de waarborg, waarvan het bedrag op de huurovereenkomst moet worden vermeld. De waarborg kan worden overgemaakt in contanten, per overschrijving of op een andere wijze die vooraf tussen de huurder en de eigenaar is overeengekomen. Indien de waarborgsom op de dag van vertrek niet is overgemaakt, moet de eigenaar de verhuur weigeren en derhalve de onderhavige verhuur annuleren. De huurder zal dan geen terugbetaling krijgen.

Indien het voertuig geen eigenaardigheden vertoont, moet de eigenaar verplicht de waarborgsom terugbetalen bij het terugbrengen van het voertuig.

Indien het voertuig een of meerdere gebreken vertoont, moet de eigenaar de volledige waarborgsom inhouden zonder deze te innen totdat het bedrag van de uit te voeren herstellingen bekend is. Het bedrag van de waarborg moet in het huurcontract worden vermeld in de daarvoor bestemde ruimte.

In geval van overschrijding van het vastgestelde aantal kilometers, het niet aanvullen van de brandstoftank, een vertraging van meer dan 2 uur door de huurder en/of bewezen nalatigheid (zie artikel 9), zal de eigenaar het voor de voornoemde gevallen aangegeven bedrag inhouden en innen overeenkomstig deze clausules, na dit te hebben aangegeven op het innameformulier van het huurcontract, die verplicht door beide partijen moet worden ondertekend.

De waarborg kan worden gebruikt ter dekking van tolgelden of boetes die de huurder bij terugkeer aan de eigenaar moet aangeven. Indien er bij de teruggave van het voertuig geen voorziening is getroffen en er later aan de eigenaar tolgelden en/of boetes in rekening zijn gebracht op data die overeenkomen met een huurperiode, blijft de huurder aansprakelijk voor dit bedrag en verantwoordelijk voor eventuele bijbehorende sancties (verlies van punten, intrekking rijbewijs, ...).

In het geval dat de waarborg wordt beheerd door Yescapa:

De huurder machtigt uitdrukkelijk Yescapa om de verschuldigde bedragen terug te vorderen, tot een maximum van €2000. Indien het voertuig één of meerdere anomalieën vertoont, heeft de eigenaar 72 uur na de teruggave van het voertuig om Yescapa te informeren en een maximale periode van 3 werkdagen om een offerte voor te leggen. De aldus gemelde anomalieën moeten dezelfde zijn als die welke zijn vermeld op de twee respectieve exemplaren van het innameformulier, die door beide partijen naar behoren zijn ingevuld en ondertekend. De eigenaar heeft het recht de huurder persoonlijk een schadevergoeding te vragen bij het terugbrengen van het voertuig, indien de kosten van de schadevergoeding/compensatie minder dan 100 euro bedragen.

Ongeacht de wijze van beheer van de waarborg, is de huurder, wanneer hij aansprakelijk wordt gesteld voor een schade en/of een boete, aansprakelijk voor het volledige bedrag en kan hij de betaling hiervan, dat de waarborgsom kan overschrijden, niet weigeren.

Voor een snelle afhandeling van eventuele schade verdient een minnelijke schikking de voorkeur. De waarborg en de aanwijzingen van de huidige clausules stellen de partijen in staat een minnelijke schikking te treffen. Indien er echter een conflict is tussen de partijen, biedt Yescapa een bemiddelingsdienst aan. Ons team beschikt niet over de bevoegdheid van een advocaat of een juridische afdeling en biedt ondersteuning op basis van deze clausules en zijn ervaring als bemiddelingsplatform. De tussenkomst van onze ombudsdienst zal negenenveertig euro (€49) kosten en worden aangerekend aan de partij die in gebreke blijft of zal gelijk verdeeld worden tussen de eigenaar en de huurder indien de schade niet formeel aan een van de partijen kan worden toegeschreven.

Tegelijkertijd, of in geval van mislukking, hebben beide partijen de mogelijkheid om namens hen een zaak te openen bij de bevoegde rechter. De partijen bij het contract kunnen zich wenden tot de plaatselijke rechtbank, die bevoegd is voor geschillen onder de 4000 euro.

In het kader van de door Yescapa voorgestelde bemiddeling zijn de huurder en de eigenaar verplicht de aangegeven termijnen te respecteren vanaf de kennisgeving tot de afsluiting van het dossier. De bemiddelingsprocedure kan alleen binnen deze termijnen worden uitgevoerd.